ROF

ROMANIA JUDETUL CARAS SEVERIN PRIMARIA ORASULUI MOLDOVA NOUA REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI MOLDOVA NOUA Anexa la H.C.L. nr.101/29.10. 2010 1 REGULAMENT de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Noua Administratia publica are ca obiect realizarea valorilor care exprima interesele statului sau ale unei comunitati distincte, recunoscuta ca atare de catre stat, valori care sunt exprimate in actele elaborate de puterea legiuitoare. Administratia publica in unitatile administrativ teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale (dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii), descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiilor publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor de interes deosebit. CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE Art.1. Primaria orasului Moldova Noua functioneaza in temeiul Legii nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind administratia publica locala. Sediul Primariei este situat in Moldova Noua str.Nicolae Balcescu nr.26, judetul Caras Severin. Primaria orasului Moldova Noua este o institutie bugetara, avand personalitate juridica, reprezentata prin primarul orasului. Obiectivul activitatii sale este administratia publica locala, respectiv solutionarea problemelor curente ale colectivitatii locale si ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local al orasului Moldova Noua. Art.2. (1) Primarul orasului Moldova Noua este conducatorul Administratiei Publice Locale a orasului Moldova Noua, raspunde in fata Consiliului Local de buna functionare a acesteia si reprezinta orasul in relatiile cu persoanele fizice sau juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie, in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind administratia publica locala. 2 (2) Atributiile primarului sunt cele prevazute in art.68 din Legea nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala si sunt exercitate prin dispozitii care devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostiinta persoanelor interesate . (3) Primarul delega prin dispozitie viceprimarului competenta exercitarii unor atributii, cu respectarea art.57 din Legea nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Art.3. Structura organizatorica a aparatului propriu cuprinde : servicii si compartimente. CAPITOLUL II – STRUCTURA ORGANIZATORICA A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI MOLDOVA NOUA Art.4. Organigrama cuprinde urmatoarele servicii si compartimente : I. CABINET PRIMAR II. SERVICIUL TAXE, IMPOZITE SI CONTROL COMERCIAL III. SERVICIUL INVESTITII, MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI COMUNICARE IV. SERVICIUL POLITIE COMUNITARA V. COMPARTIMENT BUGET-CONTABILITATE VI. SERVICIUL RESURSE UMANE, AUTORITATE TUTELARA SI ASISTENTA SOCIALA VII. ARHIVA VIII. OFICIUL JURIDIC IX. SERVICIUL URBANISM, PATRIMONIU SI MONITORIZAREA SERVICIILOR X. COMPARTIMENT CADASTRU SI AGRICULTURA XI. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR XII. SERVICIUL PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTA XIII. SERVICIUL GOSPODARIE COMUNALA SI SERE XIV. SERVICIUL SPATIU LOCATIV, ADMINISTRATIA PIETELOR SI PARCARE 3 XV. COMPARTIMENT CULTURA, SPORT SI TURISM Art.5. Primarul conduce activitatea Primariei orasului Moldova Noua cu sprijinul viceprimarului si a secretarului. Art.6. Secretarul indeplineste atributiile prevazute de Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind administratia publica locala, coordoneaza serviciile , birourile si compartimentele prevazute in oraganigrama Primariei orasului Moldova Noua. Art.7. Sefii serviciilor colaboreaza permanent cu compartimentele in vederea indeplinirii in termen legal si de calitate a atributiilor ce intra in competenta lor, precum si a altor sarcini primite din partea conducatorilor institutiei (respectiv primar, viceprimar, secretar). CAPITOLUL III – ATRIBUTIILE SERVICIILOR, BIROURILOR SI COMPARTIMENTELOR APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Art.8. I. CABINET PRIMAR 1. Informeaza primarul de problemele cetatenilor 2. Tine agenda zilnica de lucru a primarului 3. Participa la intalnirile oficiale sau ori de cate ori este nevoie 4. Intocmeste informari pe diverse domenii pentru primar 5. Organizeaza orice actiune dispusa de primar 6. Elaboreaza unele lucrari si desfasoara actiuni ce privesc activitatea primarului pentru a asigura acestuia timpul necesar realizarii unor atributii si sarcini importante 7. Asigura monitorizarea informatiilor de orice fel care apar in presa scrisa si audiovizuala, locala sau centrala referitoare la orasul Moldova Noua si prezentarea acestora – a informatiilor, articolelor, in rezumat primarului orasului Moldova Noua II. SERVICIUL TAXE, IMPOZITE SI CONTROL COMERCIAL 1. Participa la fundamentarea bugetului la partea de venituri. 2. Organizeaza si asigura drepturile de acces la diferite nivele pentru aplicatia de impozite si taxe locale. 4 3. Organizeaza, indruma si urmareste primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale. 4. Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale. 5. Propune in conditiile legii masuri pentru solutionarea obiectiunilor si contestatiilor impotriva actelor de control si de impunere, care au ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora, intocmite de organele de specialitate din cadrul serviciului. 6. Organizeaza activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele si taxele locale. 7. Analizeaza dupa fiecare termen de plata, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care inregistreaza restante la plata impozitelor si taxelor locale si incepe procedura de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale. 8. Verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe. 9. Verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili persoane fizice si juridice conform legislatiei in vigoare, prin care se solicita acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si intocmeste raportul de specialitate pe care il inainteaza spre aprobare Consiliului Local. 10. Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si achita in termen obligatiile fiscale. 11. Colaboreaza cu celelalte servicii ale primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii, in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice. 12. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile primarului. 13. Verifica legalitatea comertului prin efectuarea unui control permanent pe teritoriul orasului Moldova Noua, asigurand aplicarea dispozitiilor legale din actele normative care reglementeaza acest domeniu pentru desfasurarea ordonata si civilizata a comertului si prestarilor de servicii si anume : comertul cu amanuntul desfasurat in magazine indiferent de profilul acestora, precum si cel desfasurat in piete agroalimentare , 5 comertul stradal in chioscuri si tonete, cat si cel ambulant, comertul cu ridicata din depozitele specializate, unitatile de alimentatie publica, etc, in limitele competentei acordate de lege. 14. Verifica si solutioneaza sesizarile si plangerile cetatenilor , interpelarile consilierilor si intocmeste raspunsuri in conditiile legii. 15. Intocmeste programe de control si organizeaza actiuni de verificare pentru buna desfasurare a activitatilor de comert. 16. Pune la dispozitia cetatenilor informatiile necesare intocmirii dosarului in vederea autorizarii, asa cum prevede legislatia in vigoare III. SERVICIUL INVESTITII, MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI COMUNICARE 1. Intocmeste si actualizeaza baza de date privind organismele care acorda finantari de proiecte si oportunitatile de realizare de programe (cereri de finantare) . 2. Acorda consultanta compartimentelor Primariei in activitatea de redactare a proiectelor (cereri de finantare). 3. Centralizeaza informatii cu privire la diversele nevoi ce afecteaza comunitatea si resursele ce stau la dispozitia comunitatii. 4. Monitorizeaza beneficiile materiale si de imagine aduse autoritatii locale si prezinta aceste rezultate prin mijloace specifice (mass-media, internet). 5. Face propuneri si impreuna cu celelalte servicii din primarie, prezinta conducerii noi modalitati de colaborare respectiv : contracte, conventii de colaborare, partneriate cu ONG-urile. 6. Contacteaza orice alte organisme abilitate de lege respectiv, organisme guvernamentale sau societati comerciale care pot contribui la rezolvarea unor probleme ale cetatenilor de pe raza orasului Moldova Noua. 7. Organizeaza si raspunde de receptia obiectivelor de investitii, cu respectarea intocmai a prevederilor din proiect si respectarea legilor in vigoare. 8. Impreuna cu Compartimentul buget-contabilitate intocmeste lista lucrarilor de investitii. 9. Asigura obtinerea in termen a acordurilor si avizelor care conform contractului incheiat cad in sarcina beneficiarului. 10. Asigura in termen util studiile de fezabilitate si proiectele tehnice privitoare la obiectivele a caror desfasurare este aprobata prin lista de investitii. 6 11. Asigura din timp studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru obiectivele de investitii programate, precizeaza tipul de instalatii si aparatura ce urmeaza a fi utilizata pentru tema de proiectare, urmand ca proiectantul sa aduca modificari ulterioare in documentatie. 12. Ia masuri pentru asigurarea in termen a admiterii la finantare a obiectivelor, prevazute in Programul de investitii. 13. Urmareste realizarea si punerea in functie la termenele aprobate a investitiilor prevazute. 14. Asigura legatura permanenta cu publicul. 15. Asigura primirea si inregistrarea sesizarilor cetatenilor, a solicitarilor , a reclamatiilor adresate Primariei si Consiliului Local, distribuirea acesteia catre compartimentele de specialitate, in vederea solutionarii in termenele legale, tinand astfel evidenta intrarilor si iesirilor de corespondenta la nivelul institutiei. 16. Urmareste circuitul corespondentei si prezinta periodic informari cu privire la stadiul rezolvarii acestora. 17. Preluarea comenzilor telefonice din exterior si din birouri si a faxurilor . 18. Asigura informarea cetatenilor cu privire la actele necesare eliberarii documentelor solicitate, precum si cu privire la programul de audiente. 19. Convocarea prin note telefonice a consilierilor pentru participarea la sedintele Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate. 20. Executarea serviciului de expediere a corespondentei create la nivelul Primariei orasului Moldova Noua. 21. Informeaza si indruma publicul, referitor la atributiile si competenta compartimentelor primariei, dand informatii primare pentru diverse solicitari. IV. SERVICIUL POLITIE COMUNITARA 1. Asigura si mentine ordinea si linistea publica, prevenirea si combaterea incalcarii normelor legale, a unor fapte stabilite prin HCL-uri sau dispozitii ale primarului. 2. Previne si combate incalcarea normelor legale privind curatenia localitatilor si comertul stradal, precum si alte fapte, stabilite prin HCL-uri sau dispozitii ale primarului. 3. Asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat, conform planurilor de paza si ordine intocmite. 7 4. Participa la asigurarea fluentei traficului rutier cu ocazia efectuarii unor lucrari de modernizare si reparatii a arterelor de circulatie. 5. Asigura supravegherea parcarilor auto, a unitatilor scolare, a zonelor scolare si de agrement, a pietelor, a cimitirelor si a altor locuri stabilite prin planul de paza si ordine. 6. Constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale conform legii, pentru incalcarea prevederillor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, curatenia localitatilor, comertul stradal , protectia mediului inconjurator, precum si pentru faptele care afecteaza climatul social, stabilite prin lege, HCL-uri sau dispozitii ale primarului. 7. Participa la asigurarea masurilor de ordine cu ocazia adunarilor publice, mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local. 8. Actioneaza , impreuna cu politia, jandarmeria, ISU, protectie civila si alte autoritati prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii , avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe. 9. Indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin dispozitiile scrise ale sefilor ierarhici. V.COMPARTIMENT BUGET-CONTABILITATE 1. Organizeaza si conduce evidenta contabila privind efectuarea cheltuielilor prevazute prin bugetul de venituri si cheltuieli , a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor banesti, a decontarilor cu debitorii si creditorii. 2. Asigura legatura permanenta cu Trezoreria pentru ordonantarea cheltuielilor. 3. Participa la sedintele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentand situatiile cerute de membrii acestora. 4. Prezinta rapoarte despre activitatea compartimetului solicitate de primar, Consiliul Local, Administratia Financiara , Prefectura, Consiliul Judetean. 5. Asigura gestionarea patrimoniului primariei in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 6. Elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Local proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei orasului Moldova Noua. 7. Intocmeste periodic situatia executiei bugetare si urmareste incadrarea acesteia in limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli. 8 8. Intocmeste si prezinta Consiliului Local contul anual de executie al bugetului. 9. Intocmeste ordine de plata pentru plata contributiilor la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate . 10. Intocmeste dari de seama statistice. 11. Efectueaza prin casierie operatii de incasari si plati pe baza documentelor aprobate si supuse controlului financiar preventiv. 12. Intocmeste ordonantarile de plata privind drepturile salariale. 13. Intocmeste referate de specialitate in vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale primarului si de hotarari ale Consiliului Local. 14. Asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru platile efectuate din bugetul autoritatilor executive (alimentarea cu mijloace banesti, plati reprezentand cheltuieli din bugetul propriu), eliberari de valori materiale si pentru alte operatiuni specifice. 15. Colaboreaza cu toate serviciile, birourile si compartimentele primariei. VI. SERVICIUL RESURSE UMANE, AUTORITATE TUTELARA SI ASISTENTA SOCIALA 1. Asigura angajarea personalului prin concurs/examen pe baza de competenta in conformitate cu prevederile legale si cu statul de functii al primariei. 2. Intocmeste documentatiile necesare pentru numirea si eliberarea din functie . 3. Gestioneaza fisele posturilor si a performantelor profesionale pentru aparatului de specialitate al primarului. 4. Urmareste respectarea legalitatii privind incadrarea si salarizarea personalului pe functii, categorii, clase, grade, trepte profesionale a aparatului de specialitate al primarului. 5. Centralizeaza lunar fisa colectiva de prezenta a personalului din primarie. 6. Intocmeste documentatia necesara organizarii examenelor pentru promovare. 7. In colaborare cu sefii serviciilor si conducerea primariei, intocmeste documentatia necesara elaborarii proiectului de hotarare privind Organigrama si Statul de functii in vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local . 9 8. Pentru a asigura o buna conlucrare intre compartimente, emite note de serviciu aprobate de catre primar. 9. Controleaza respectarea disciplinei muncii; realizeaza anchete administrative in colaborare cu alte compartimente privind abaterile savarsite de angajatii primariei. 10. Intocmeste lucrarile privind evidenta si miscarea personalului din aparatul de specialitate al primarului. 11. Elibereaza adeverintele solicitate de actualii si fostii salariati ai primariei. 12. Coordoneaza specializarea si perfectionarea personalului. 13. Intocmeste referate de specialitate in vederea elaborarii dispozitiilor primarului si hotarari ale Consiliului Local specifice serviciului. 14. Tine evidenta si inregistreaza declaratiile de avere si cele de interese ale salariatilor. 15. Intocmeste documentatia necesara functionarilor publici si o trimite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. 16. Efectueaza anchete sociale cu privire la modul de intretinere, crestere si educare a copiilor care urmeaza a fi incredintati unuia din parinti in caz de divort. 17. Intocmeste dispozitii, cu documentatia necesara pentru instituirea curatelei, stabilirea numelui si prenumelui parasit, a copilului abandonat. 18. Intocmeste lucrari si propuneri de masuri pentru ocrotirea minorilor, a persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu, ori cu capacitate restransa. 19. Colaboreaza cu diferite compartimente din cadrul primariei. 20. Efectueaza anchete sociale la solicitatea unor institutii (Politie, Directia Generala de asistenta Sociala si Protectia Copilului etc) 21. Efectueaza anchete sociale pentru persoanele cu handicap. 22. Intocmeste dosarele pentru indemnizatia lunara a persoanelor cu handicap grav si dosarele pentru angajarea de asistent personal al persoanei cu handicap grav. 23. Intocmeste dosarul pentru alocatia complementara si monoparentala. 24. Intocmeste dosarul pentru alocatia de stat pentru copii. 25. Intocmeste dosarul pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani si a stimulentului lunar. 26. Intocmeste dosarele pentru ajutorul social conform Legii nr.416/2001. 10 27. Intocmeste dosarul pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne. 28. Primirea si inregistrarea cererilor de acordare a mesei la cantina de ajutor social conform Legii nr.208/1997. 29. Efectuarea anchetelor sociale pentru solutionarea cererilor adresate serviciului. VII. ARHIVA 1. Tine evidenta evidenta tuturor documentelor intrate, a celor de uz intern si a celor iesite. 2. Elibereaza pe baza de cerere la persoanele fizice si juridice copii, certificate, extrase de documente. 3. Asigura periodic legarea arhivei permanente din cadrul institutiei si ordonarea mapelor in depozitele de arhiva. 4. Tine evidenta tuturor intrarilor si iesirilor de unitati arhivistice din depozit intr-un registru special . 5. Arhiveaza cronologic si alfabetic documentele provenite de la servicii. 6. Asigura indosarierea actelor produse si predarea acestora la arhiva. 7. Colaboreaza cu toate compartimentele din primarie. VIII. OFICIUL JURIDIC 1. Reprezinta si sustine interesele institutiei in fata instantelor judecatoresti, a autoritatilor jurisdictionale de la Curtea de Conturi, a organelor de urmarire si cercetare penala. 2. Formuleaza actiuni, intampinari, apeluri, interogatorii, recursuri, cereri de revizuire, contestatii in anulare. 3. Formuleaza plangeri penale in numele si pentru sustinerea intereselor legale ale Primariei. 4. Transmite hotararile judecatoresti, definitive si irevocabile, catre serviciile din cadrul primariei. 5. Transmite titlurile executorii (hotarari judecatoresti) catre organele de specialitate in vederea executarii silite. 6. Tine evidenta dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti si a termenelor de judecata. 7. Tine evidenta citatiilor emise de instantele judecatoresti si a publicatiilor de vanzare emise de birourile executorilor judecatoresti, in vederea afisarii in avizierul Consiliului Local. 11 8. Formuleaza in termen raspunsuri scrise la sesizarile cetatenilor in legatura cu litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti. 9. Colaboreaza cu toate compartimentele primariei pe probleme specifice activitatii compartimentului. 10. Colaboreaza cu alte organe si autoritati. IX. SERVICIUL URBANISM, PATRIMONIU SI MONITORIZAREA SERVICIILOR 1. Gestioneaza Planul Urbanistic General al orasului Moldova Noua . 2. Initiaza si propune spre aprobare Consiliului Local proiecte de hotarari la nivel de Planuri Urbanistice Zonale si Planuri Urbanistice de Detaliu. 3. Participa la rezolvarea reclamatiilor si a sesizarilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul de activitate. 4. Emite in baza documentatiilor de urbanism, aprobate de organele competente, certificate de urbanism si autorizatii de construire, conform competentelor. 5. Identifica posibilitati si avanseaza propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a orasului. 6. Urmareste realizarea lucrarilor de constructii autorizate, verifica in teren declaratia de incepere a lucrarilor. 7. Participa la sedintele Consiliului Local la Comisia de urbanism si asigura informatiile solicitate. 8. Executa in permanenta controale privind respectarea disciplinei in constructii. 9. Controleaza respectarea normelor privind autorizarea constructiilor. 10. Actioneaza pentru prevenirea cazurilor de indisciplina in constructii prin avertizarea cetaenilor care intentioneaza sa execute lucrari fara obtinerea prealabila a avizelor si autorizatiilor de constructii. 11. Intocmeste somatii si procese verbale de contraventie persoanelor fizice sau juridice care incalca prevederile legale privind disciplina in constructii, informand acolo unde este cazul Inspectia de Stat in Constructii. 12. Monitorizarea si controlul serviciilor comunitare de alimentare cu apa si canalizare furnizate, prestate utilizatorilor, respectiv la functionarea, exploatarea, intretinerea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare. 13. Monitorizeaza activitatea in domeniul transportului local. 12 14. Monitorizeaza activitatea in domeniul transportului in regim de Taxi. 15. Monitorizeaza iluminatul public in oras si participa la citirea impreuna cu reprezentantul ENEL a contoarelor pe zone si circuite de iluminat si tine o evidenta stricta lunara la plata facturilor pentru iluminatul public. 16. Monitorizeaza lucrarile de salubrizare care se executa si raporteaza stadiul de salubrizare, concret pe lucrari, amplasare in oras. 17. Urmareste dotarea cailor de comunicatie strazi, alei si a locurilor publice de colectare cu un numar suficient de recipiente pentru colectarea deseurilor si colectarea selectiva si transportul la timp al intregii cantitati de deseuri produse pe teritoriul localitatii si participa in comisia de verificare a activitatilor de salubrizare si intocmirea proceselor verbale de receptie a situatiilor lunare prezentate de operator. X. COMPARTIMENT CADASTRU SI AGRICULTURA 1. Analizeaza cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului reprezentand propuneri pentru rezolvarea lor in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar si inaintarea lor spre validare Prefecturii. 2. Elibereaza titlurile de proprietate emise in baza legilor fondului funciar. 3. Completeaza planurile cadastrale si registrul cadastral cu terenurile redobandite prin sentinte judecatoresti, prin dispozitiile primarului si prin titlurile de proprietate obtinute in baza legilor fondului funciar. 4. Elibereaza adeverinte care atesta dreptul de proprietate a terenurilor. 5. Intocmeste procesele verbale de punere in posesie. 6. Intocmeste liste anexe cu persoanele indreptatite sa li se atrbuie teren conform legilor fondului funciar. 7. Completeaza si tine la zi datele din registrul agricol. 8. Elibereaza certificate de producator agricol si bilete de proprietate a animalelor. 9. Elibereaza adeverintele de teren pentru somaj si burse sociale. 10. Elibereaza adeverinte din registrul agricol. 13 11. Intocmeste centralizatoare referitoare la numarul gospodariilor populatiei, terenurile din proprietate pe categorii de folosinta, suprafetele cultivate, efectivele de animale si familiile de albine, mijloace de transport si masini agricole. 12. Informeaza cetatenii despre obligatiile ce le revin cu privire la registrul agricol. 13. Colaboreaza la redactarea proiectelor de hotarari specifice serviciului. XI. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR 1. Organizeaza activitatea de eliberare a cartilor de identitate si a cartilor de alegator. 2. Pentru indeplinirea intocmai a atributiilor si sarcinilor de competenta, raspunde de aplicarea intocmai a dispozitiilor legale, a ordinelor si instructiunilor care reglementeaza activitatea pe linia de evidenta a persoanelor. 3. Identifica pe baza mentiunilor operative elementele urmarite, cele cu interdictia prezentei in anumite localitati si anunta unitatile de politie in vederea luarii masurilor legale ce se impun. 4. Actualizeaza Registrul permanent de evidenta populatiei cu informatiile din cererile pentru eliberarea actului de identitate, precum si din comunicarile autoritatilor publice prevazute de lege. 5. Asigura colaborarea si schimbul permanent de informatii cu operative ale M.A.I. in scopul realizarii operative si de calitate a sarcinilor comune ce le revin in temeiul legii. 6. Primeste cererile si documentele necesare in vederea eliberarii certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, pentru cetatenii care domiciliaza in raza de competenta . 7. Efectueaza verificari pe linie de evidenta persoanelor la cererea autoritatilor publice, instantelor judecatoresti, parchetului, politiei sau altor autoritati, precum si la cererea persoanelor fizice. 8. Tine evidenta registrelor pentru fiecare categorie de documente eliberate. 9. Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau alte acte normative. 14 10. Inregistreaza actele de stare civila, la cererea persoanelor fizice, in registrele speciale de stare civila in 2 exemplare, ambele originale. 11. Elibereaza extrase de pe actele de stare civila, la cererea autoritatilor, precum si dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice. 12. Inscrie mentiuni in conditiile legii si ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si trimite comunicari de mentiuni pentru inscriere in registre, exemplarul I si II dupa caz. 13. Elibereaza livrete de familie la cererea persoanelor fizice din oficiu, potrivit legii. 14. Intocmeste adeverinte de componenta familiala. 15. Ia masuri de pastrare in conditii corespunzatoare a registrelor si certificatelor de stare civila pentru a evita deteriorarea sau disparitia acestora. 16. Ia masuri de reconstituire sau intocmire ulterioara a actelor de stare civila in cazul in care acestea au fost distruse sau deteriorate. 17. Primeste cererile si efectueaza verificari cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativa si transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate. 18. La solicitarea instantelor, efectueaza verificari cu privire la anularea, completarea rectificarea ori modificarea actelor de stare civila, la declararea dispartiei sau a mortii pe cale judecatoreasca si inregistrarea tardiva a nasterii. 19. Indeplineste orice alte atributii prevazute de actele normative in vigoare sau dispuse de conducere. XII. SERVICIUL PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTA 1. Planifica si conduce activitatile de intocmire , aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a documentelor operative (planul de protectie civila, planul de evacuare, planul de aparare impotriva dezastrelor). 2. Asigura, verifica si mentine in mod permanent, starea de functionare a punctelor de comanda si sa le doteze cu materiale necesare, potrivit ordinelor in vigoare. 3. Asigura masurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si aducerea personalului de conducere la sediile respective, in mod oportun in caz de dezastru sau la ordin. 15 4. Elaboreaza si duce la indeplinire planurile privind activitatile de protectie civila lunare si anuale, pregatirea comisiei. 5. Asigura studierea si cunoasterea de catre comisia de protectie civila a particularitatilor orasului. 6. Sa asigure colaborarea cu Politia orasului, Politia Comunitara si pompierii pentru realizarea masurilor cuprinse in documentele operative. 7. Intocmeste situatia cu mijloacele, aparatura si instalatiile din oras care pot fi folosite in situatia producerii unor dezastre. 8. Prezinta propuneri pentru introducerea in planul de buget a fondurilor necesare pentru inzestrarea protectiei civile. 9. Pregateste si prezinta sefului de protectie civila informari si rapoarte privind stadiul pregatirii protectiei civile. 10. Participa obligatoriu la toate convocarile, bilanturile, analizele si la alte activitati conduse de esaloanele superioare. 11. Asigura spatiile corespeunzatoare pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii personalului din toate compartimentele primariei. 12. Efectueaza impreuna cu Comaprtimentul buget-contabilitate inventarierea periodica, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar. 13. Raspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor si rechizitelor de birou. 14. Urmareste si asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de transport pentru mijloacele din dotare. 15. Organizeaza si asigura efectuarea curateniei in sediul primariei. 16. Asigura dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru si de protectie a personalului de intretinere. 17. Urmareste si asigura modul de administrare fonduri pentru reparatii imobile si sanitare in cadrul primariei. XIII. SERVICIUL GOSPODARIE COMUNALA SI SERE 1. Executa lucrari de reparatii ale drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale din punct de vedere cantitativ si calitativ. 2. Executa marcajul rutier. 3. Amenajeaza si intretine zonele verzi si jocurile de joaca pentru copii. 4. Construieste, monteaza, ajusteaza, asambleaza si instaleaza diferite structuri metalice. 5. Executa lucrari de vopsitorie dupa caz. 6. Produce material saditor floricol pentru parcuri. 7. In pepiniera produce si formeaza material dendrofloricol. 16 8. Executa lucrari de intretinere in pepiniera – semanat seminte de flori si material dendrologic, repicat, plivit, sapat, udat, efectuat tratamente fitosanitare. 9. Recolteaza material semincer atat floricol cat si dendrologic. 10. Intocmirea lunara a raportului de activitate si a situatiei statistice a activitatii de administrare cimitirelor. 11. Indeplineste orice alte atributii prevazute de actele normative in vigoare sau dispuse de conducere. XIV. SERVICIUL SPATIU LOCATIV, ADMINISTRATIA PIETELOR SI PARCARE 1. Intocmirea dosarelor precum si incheierea contractelor de vanzarecumparare pentru apartamentele proprietate de stat. 2. Intocmeste contractele de inchiriere (modificarea, calculul chiriei, supunerea spre aprobare a schimbului de locuinta sau a rezilierii contractului). 3. Verifica in teren cererile si reclamatiile in legatura cu locuintele din fondul statului. 4. Facturarea si incasarea chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie. 5. Urmarirea incasarii chiriilor aferente contractelor incheiate si raportarea lunara. 6. Intocmirea contractele pentru locuintele A.N.L. si urmarirea incasarii chiriilor. 7. Intocmeste breviarele si factureaza lunar chiriile si utilitatiile pentru Centrul de Afaceri, urmareste derularea clauzelor contractuale, incasarea chiriilor si penalitatilor de intarziere, eliminarea debitelor si intocmeste Raportul lunar al veniturilor si cheltuielilor Centrului de Afaceri. 8. Repartizeaza sau rezerva mesele in halele de lactate, legume-fructe, rasaduri, etc, in ordinea sosirii comerciantilor, in functie de specificul marfurilor si in limita nr.de locuri disponibile. 9. Raspunde de asigurarea conditiilor pentru desfasurarea unui comert civilizat in piete si obor, intervenind pentru pastrarea unor raporturi corecte intre producator, vanzator si cumparator. 10. Pune la dispozitia comerciantilor in functie de specificul autorizat al pietei cantare, halate, ustensile specifice comertului, precum si alte servicii pe baza de taxe si tarife aprobate de Consiliul Local . 17 11. Asigura si raspunde mentinerea si respectarea in permanenta a sectorizarii pietelor, oborului, halelor, pe categorii de produse, ia masuri impotriva celor care nu respecta sectorizarea . 12. Verifica daca producatorii si comerciantii au asupra lor carnetul de producator sau alte documente care le da dreptul sa desfasoare activitati de comert in piata. 13. Verifica comerciantii sa aiba afisat vizibil pretul pentru fiecare produs pe care doreste sa-l comercializeze. 14. Urmareste si rezolva sesizarile cetatenilor privitoare la buna folosire a parcajelor. 15. Verifica, sesizeaza si propune sanctionarea pentru orice interventie ce produce disconfort in parcaje. 16. Indeplineste orice alte atributii prevazute de actele normative in vigoare sau dispuse de conducere. XV. COMPARTIMENT CULTURA, SPORT SI TURISM 1. Asigura cadrul de desfasurare a activitatilor de productie, promovare si difuzare culturala si artistica, indiferent de domeniul artei . 2. Asigura cadrul de desfasurare a activitatilor recreativ-distractive, timp liber. 3. Concepe si realizeaza programe si proiecte culturale/artistice proprii privind productia si difuzarea culturala/artistica, stimularea creatiei in cadrul dirctiilor de actiune . 4. Initiaza si realizeaza programe culturale, in sensul de proiecte defasurate pe o perioada de timp mai lunga si intr-un spatiu mai larg. 5. Initiaza si realizeaza proiecte culturale in sensul desfasurarii pe baza scopurilor si obiectivelor pe o perioada de timp determinata si intr-un anumit loc 6. Initiaza si realizeaza programe si proiecte specifice privind educatia continua si promovarea sociala a persoanei prin completarea educatiei de baza, formare profesionala continua, educatie civica si educarea/cultivarea aptitudinilor si a intereselor individuale ale cetateanului pentru indeplinirea unui rol social activ. 7. Organizarea si desfasurarea de activitati de educatie permanenta : cursuri de dans modern, dans sportiv, gimnastica ritmica si majorete. 8. Organizarea si participarea la desfasurarea de manifestari si spectacole organizate de Primaria si Casa de Cultura Moldova Noua . 9. Colectioneaza , dezvolta, organizeaza, conserva si pune la 18 dispozitie utilizatorilor colectii enciclopedice reprezentative de carti, periodice, documente grafice si audiovizuale, precum si alte materiale purtatoare de informatii, in functie de dimensiunile si structura sociprofesionala a populatiei din Moldova Noua, de cerintele reale si potentiale ale acesteia. 10. Ofera utilizatorilor atat servicii pentru lectura, studiu, informare si documentare la sediu cat si de imprumut la domiciliu, serviciile realizate in biblioteca, inclusiv imprumutul la domiciliu sunt gratuite. 11. Indeplineste orice alte atributii prevazute de actele normative in vigoare sau dispuse de conducere. CAPITOLUL IV – ATRIBUTII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR DISPOZITII FINALE Art.9. Sefii de servicii vor intocmi fisele de post si fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre aprobare primarului. Art.10. In fisele de post vor fi cuprinse atributii, atat ale posturilor de conducere cat si ale celor de executie privind protectia muncii si asigurarea calitatii serviciilor. Art.11. In desfasurarea activitatii, serviciile de specialitate din Primaria orasului Moldova Noua vor avea relatii functionale cu Prefectura Judetului Caras Severin, organele centrale ale administratiei publice si institutiile specializate. Orice comunicare facuta de organele centrale va fi adusa la cunostiinta conducerii primariei. Art.12. (1) Toti sefii de servicii vor studia, analiza si propune masuri pentru cresterea operativitatii si eficientei in rezolvarea problemelor profesionale si pentru o incarcare judicioasa a fisei postului fiecarui ngajat. In acest sens sefii de servicii si birouri : - vor analiza periodic si vor raspunde de modul in care se realizeaza implementarea sistemului de management al calitatii la nivelul activitatii pe care o coordoneaza - sunt direct raspunzatori de rezolvarea in termen legal a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor care se refera la activitatea compartimentului, informand conducerea primariei - colaboreaza permanent intre ei, astfel incat orice problema de serviciu aparuta si sesizata de salariatii unui compartiment sa fie adusa la 19 cunostiinta sefului care-l coordoneaza, pentru ca acesta sa ia masuri in sensul rezolvarii ei - asigura securitatea materialelor, cu continut secret, raspund de scurgerea de informatii si de instrainarea documentelor sin cadrul serviciilor pe care le conduc - informeaza conducerea primariei asupra activitatii desfasurate si propun masuri de imbunatatire a acesteia. (2) Toti salariatii au obligatia de a manifesta o preocupare permanenta pastrarea patrimoniului institutiei si a dotarilor, luand masuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale. (3) Raspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine sefului de compartiment in cauza, impreuna cu angajatii care au aceste bunuri in fisele de inventar. (4) Intregul personal al aparatului propriu are obligatia de a respecta actele normative privind legislatia muncii in vigoare, statutul functionarilor publici si Regulamentul de Ordne Interioara. Art.13. Neindeplinirea integrala si in termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse in fisa postului, se sanctioneaza conform legislatiei muncii si Regulamentului de Ordine Interioara. Art.14. Salariatii vor studia legislatia specifica domeniului de activitate si vor raspunde de aplicarea corecta a acesteia. In cazul aparitiei de noi reglementari legislative in domeniu, sefii de servicii si birouri vor repartiza salariatilor din subordine sarcinile ce le revin acestora, completand fisele de post ale acestora. Atributiile ce decurg din legislatia nou aparuta se considera parte integranta a Regulamentului de Organizare si Functionare al Primariei orasului Moldova Noua. Art.15. Analizarea faptelor de indisciplina se va face in cadrul Comisiei de disciplina constituita in conformitate cu Legea nr.188/1999, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, privind statutul functionarilor publici si Codul Muncii. Art.16. Sefii de servicii participa la sedintele Consiliului Local si la comisiile de specialitate ale acestora pentru luarea deciziilor majore in domeniul lor de activitate. Art.17. Toti salariatii primariei au obligatia de a respecta programul de lucru stabilit de conducere. Deplasarile in teren in timpul programului de lucru, efectuate de salariatii Primariei orasului Moldova Noua vor fi consemnate in registrul aflat la secretariatul primariei. 20 Art.18. Corespondenta venita in primarie din partea unor institutii de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge in mod obligatoriu traseul : Registratura – Primarul orasului – Secretarul orasului – Compartimentul in cauza. Art.19. Prezentul regulament se va difuza tuturor compartimentelor, sefii acestora asigurand, sub semnatura, luarea la cunostiinta de catre toti salariatii din subordine. Art.20. Sefii de servicii din cadrul Primariei orasului Moldova Noua , au obligatia de a pune la dispozitia consilierilor informatiile necesare ducerii la indeplinire a mandatului pentru care au fost alesi. Art.21. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare va fi reactualizat ori de cate ori se va impune, prin hotararea Consiliului Local. Art.22. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost aprobat prin H.C.L.nr.101/29.10. 2010 si intra in vigoare la data aprobarii. NOTA : La intocmirea prezentului Regulament de Organizare si Functionare s-au avut in vedere norme legislative. 21 

Actualizat la data de: 08/01/2017

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.