ROF

              ROMANIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN

      COMUNA BUCHIN

     CONSILIUL LOCAL

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE

SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL

 

 

CAPITOLUL I
Constituirea consiliului local


 Art.1.- (1) Potrivit legii, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor va avea loc sedinta de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor locali alesi si validati in functie, se face de catre prefect, prin ordin, in maximum 5 zile de la pronuntarea hotararii de validare.
La sedinta de constituire participa prefectul sau reprezentantul sau, precum si primarul sau dupa caz, candidatul declarat castigator la alegerile pentru functia de primar.
 (2) Validarea mandatelor candidatilor declarati alesi este conditionata de depunerea in termen a raportului financiar prevazut la art.25 din Legea 43/2003, la Curtea de Conturi.
 (3) Sedinta se desfasoara in conditii legale daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor locali alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, in aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi conditii.
 (4) In situatia in care consiliul local  nu se poate reuni nici la a treia convocare din cauza absentei nemotivate a consilierilor locali, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor locali alesi care au lipsit nemotivat la cele 3 convocari. In cazul in care, locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate cu supleanti inscrisi pe listele de candidati respective, se organizeaza alegeri partiale pentru completare, in termen de 30 de zile, in conditiile Legii 67/2004.


 Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila. 
 (5) Absenta consilierilor locali de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca a fost determinata de boala care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat, deplasarea in strainatate in interes de serviciu sau in cazul unor  evenimente de forta majora care au facut imposibila prezenta acestora, cum ar fi inundatii sau alte catastrofe naturale.
 Art.2.- La sedinta de constituire legal intrunita poate participa si primarul care a fost declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata. 
 Art.3.- (1) Sedinta  de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia, care ii invita pe cel mai in varsta dintre consilieri, precum si pe cei 2 asistenti ai acestuia sa preia conducerea lucrarilor sedintei. Asistentii presedintelui de varsta vor fi desemnati dintre cei mai tineri consilieri.
 (2) Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali. 
 (3) Prevederile art.3, alin.2 se aplica si consilierilor independenti.
 (4) Consilierii nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier.
 (5) In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
 (6)  Secretarul unitatii administrativ- teritoriale prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor lor, asa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie. Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
 (7) Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia  de consilier si a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea  scrisa pentru una din cele doua functii.
           (8)  Prevederile alin.(7) se aplica numai in cazul in care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizata.
 Art.4.-(1) Pentru validarea mandatelor Consiliul Local alege prin vot deschis, dintre membrii sai, pe intreaga durata a mandatului, o comisie de validare alcatuita din 5 membri.
 (2) Comisia de validare examineaza legalitatea alegerii fiecarui consilier si propune Consiliului Local validarea sau invalidarea mandatelor.
 (3) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala, constatata in conditiile Legii 67/2004.
  (4) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, in ordine alfabetica, cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.
 Art.5.- Pentru validarea mandatelor candidatilor declarati supleanti este aplicabila aceeasi procedura. Pot fi validati numai candidatii declarati supleanti care, la data validarii, fac dovada faptului ca sunt inscrisi in partidul politic, alianta politica sau alianta electorala pe a carei lista au candidat in alegeri.
 Art.6.- Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de cel mai in varsta consilier local, ajutat de cei mai tineri doi consilieri locali, cu asistenta de specialitate a secretarului comunei, care intocmeste si procesul- verbal al sedintei.
 Art.7.- (1) Consilierii locali ale caror mandate au fost validate depun in fata consiliului local urmatorul juramant in limba romana: “Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna-credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor com. Buchin. Asa sa-mi ajute dumnezeu”.
 (2) Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura: secretarul comunei va da citire  juramantului, dupa care consilierii validati se vor prezenta in ordine alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia. Consilierul va pune mana stanga atat pe Constitutie cat si, daca este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvantul “jur”, dupa care va semna juramantul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.
 (3) Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmaneaza consilierului.
 (4) Consilierii care se declara atei sau care au o alta credinta decat cea crestina pot depune juramantul  fara formula religioasa. In acest caz juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.
 (5) Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept, fapt care se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. In acest caz se va supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele politice si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid a consilierului in cauza.
Art.8.- (1) Consiliul local se declara legal constituit,daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramantul. Constituirea consiliului local se constata prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali validati.


CAPITOLUL II
Organizarea consiliului local

SECTIUNEA 1
Presedintele de sedinta

 Art.9.(1) Dupa declararea consiliului local ca legal constituit se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta. Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni. Acelasi consilier poate fi ales presedinte de sedinta cel mult de doua ori pe durata unui mandat. Mandatele nu pot fi consecutive.
 (2) Consilierul local ales in conditiile alin.(1) poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei treimi  din numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii  consilieirlor locali in functie.
 (3) Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.
 (4) Hotararile nr.1-3 se semneaza de presedintele de varsta si de cei 2 asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar. Aceste hotarari au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor actiuni in justitie.
 Art.10.- (1) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:
a)   conduce sedintele consiliului local;
b)  supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numaratoarea
voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor;
c)   semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva
 adoptarii acestora, precum si procesul-verbal;
asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a
sedintelor;
supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de
solutionare a consiliului;
aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau
propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.
(2) Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament-cadru sau insarcinari date consiliului local.
 
SECTIUNEA a 2-a
Alegerea viceprimarului

 Art.11.- (1) Consiliul local alege din randul membrilor sai pe viceprimar, prin vot secret.
 (2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului, se face de catre grupurile de consilieri, de catre consilieri.
 (3) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul carei se completeaza buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata, dupa urmatoarea procedura: fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Intrand in cabina, din lista candidatilor vor fi bifate in casuta din dreptul numelui, candidatii pe care consilierul doreste sa ii aleaga. Pe buletin va ramane nebifat numele consilierilor pe care nu doreste sa ii aleaga votantul.
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.
 (6) In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la alin.(5), se organizeaza un al doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.
Art.12.- In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.
 Art.13.- Alegerea viceprimarului va fi consemnata in HOTARAREA nr.3 a consiliului local. Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statulul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut. 
 Art.14.- Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.
 Art.15.- Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unor treimi din numarul consilierilor locali in functie.

SECTIUNEA a 3-a
Comisiile de specialitate

 Art.16.- (1) Dupa constituire consiliul local stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, dupa cum urmeaza:
  1.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, servicii si comert.
2.Comisia pentru dezvoltare-investitii, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
3.Comisia pentru invatamant, cultura, sanatate, protectie sociala, sportiva si de agrement, administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, religie.
 (2) Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
 Art.17.- (1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor.
 (2) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, in special de la unitatile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.
 (3) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice. Comisia poate hotari cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti ca la dezbaterile sale sa fie prezente si alte persoane interesate sau reprezentati ai mass-media.
 (4) Comisia poate hotari cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.
 Art.18.- (1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.
 (2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliu, avandu-se in vedere, de regula, pregatirea lor profesionala si domeniul in care  isi desfasoara activitatea.
 (3) Orice consilier local poate participa la lucrarile comisiilor din care nu face parte.
 Art.19.- Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar.
 Art.20.- (1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:
analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local, care cuprind reglementari din domeniul lor de activitate;
se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate,
 pe care le prezinta consiliului local.
(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.
 Art.21.- (1) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:
asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu
celelalte comisii;
asigura convocarea membrilor comisiei;
conduce sedintele comisiei;
propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia,
 daca apreciaza ca este necesar;
participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta
importanta  pentru comisia pe care o conduce;
sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie;
anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar.
(2) Presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.
 Art.22.- (1) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:
efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor
 comisiei;
numara voturile si ii informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar
 pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii;
asigura redactarea avizelor si proceselor-verbale.
(2) Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedinte.
 Art.23.- (1) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia.
 (2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui.
 (3) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.
 (4) In caz de absenta la sedinta comisiei de baza, consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatie de sedinta. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de Statutul alesilor locali sau poate propune consiliului local aplicarea altor sanctiuni statuare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.
 Art.24.- Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, inaintea sedintelor consiliului, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.
 Art.25.- (1) Pentru dezbaterea  proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este  prezentata de initiator.
 (2) Secretarul comisiei va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.
 (3) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse.
 (4) Avizul intocmit potrivit alin.(2) si (3) se prezinta  secretarului  unitatii administrativ – teritoriale, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri, o data cu ordinea de zi.
 Art.26.- Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotari cu votul majoritatii celor prezenti, ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.
 Art.27.- (1) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheiarea sedintei procesul-verbal va fi semnat de catre presedinte, secretar si membrii  comisiei.
 (2) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte personae interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.
 Art.28. Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta propune retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.
 Art.29- (1) Consiliul local poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare, la propunerea consilierilor sau primarului.
 (2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin.(1), obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarare a consiliului local.
 (3) Comisia de ancheta va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta, rapotul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.
 Art.30.- Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin HOTARAREA consiliului local. 
SECTIUNEA a 4-a

Alte dispozitii

 Art.31.- (1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului de catre presedintele de sedinta se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. In acest scop judecatorul desemnat de presedintele judecatoriei care a validat mandatul prezinta in fata consiliului hotararea de validare.
 (2) Dupa prezentarea hotararii de validare primarul va depune juramantul prevazut la alin.(1) al art.7, folosindu-se procedura stabilita in acelasi text.
 Art.32.- (1) Dupa depunerea juramantului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.
 (2) Pe timpul desfasurarii lucrarilor consiliului primarul va ocupa in sala de sedinte un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta.
 (3) Daca la lucrarile consiliului participa si prefectul sau reprezentantul sau, acestia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta.
 Art.33.- Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa-si exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul-verbal de sedinta.
 Art.34.- (1) Secretarul comunei participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local:
asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local la cererea
 primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;
asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;
efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
numara voturile si consemneaza rezultatele votarii, pe care il prezinta
 presedintelui de sedinta;
informeaza prsedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru
adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
asigura intocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispozitie
 consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiata a sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului;
asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor,
semnarea si stampilarea acestora;
urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa
 nu i-a parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art.46, alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, respective cei care fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv au un interes patrimonial in problema supusa dezbaterii consiliului local. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea
 unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;
contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile
 consiliului local pe care le considera legale;
poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi  a
 sedintelor ordinare ale consiliului local;
acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in
 desfasuraraea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului de specialitate al primarului.
(2) Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.


CAPITOLUL III
Functionarea consiliului local
SECTIUNEA 1

Dispozitii privind participarea la procesul de elaborare
a proiectelor de hotarari

 Art.35.- (1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine consilierilor locali, primarului, viceprimarului sau cetatenilor.
 (2) In cazul in care viceprimarul sau conducatorii directiilor din aparatul de specialitate al primarului apreciaza ca fiind necesar initierea unui proiect de hotarare, ei vor face aceasta propunere in sedinta operativa, urmand ca primarul sa isi insuseasca sau nu propunerea, potrivit atributiilor sale.
 Art.36.- (1) Proiectele de hotarari initiate de catre primar vor fi insotite de un referat de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, compartimentul fiind responsabil pentru sustinerea proiectelor in comisiile de specialitate si in plenul consiliului.
 (2) Proiectele de hotarari initiate de catre consilierii locali vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi trimise compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului, in vederea intocmirii referatului de specialitate. Nominalizarea compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul comunei.
 (3)Propunerile de proiecte de hotarare formulate de catre cetateni se fac la sediul Consiliului Local. Dupa depunerea documentatiei si verificarea acesteia de catre secretar, proiectul de hotarare va urma procedurile regulamentare de lucru ale Consiliului Local.
 (4) Proiectele de hotarari vor fi redactate de catre cei care le propun, in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop, secretarul comunei si personalul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.
 (5) In preambulul proiectului de hotarare se trece numai referatul primarului sau al consilierului care a propus proiectul respectiv.
 Art.37.- Referatul de specialitate trebuie sa contina:
expunerea de motive care a condus la necesitatea initierii proiectului de hotarare;
avantajele hotararii pentru consiliul local si impactul asupra populatiei;
in cazul in care prin referat se propun taxe, tarife sau plati, se va preciza baza de calcul a acestora;
daca este cazul, referatul va fi insotit de Anexe.
 Art.38.- (1) Persoana desemnata de catre primar pentru relatia cu societatea civila are urmatoarele atributii:
a) sa publice un anunt referitor la proiectele de hotarari care urmeaza a se discuta in sedinta consiliului local, in site-ul consiliului local, sa-l afiseze la sediul acestuia, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media locala cu 30 de zile inainte de supunerea spre analiza si avizare catre comisiile  de specialitate ale consiliului local a proiectelor de hotarari. Anuntul va cuprinde:
 - referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii hotararii consiliului local;
 - textul complet al proiectului de hotarare;
 - termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare;
b) sa trimita proiectele de hotarari tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii;
c) sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotarare propus in termen de 10 zile de la publicarea anuntului;
d) sa primeasca solicitarile asociatiilor legal constituite sau a altor autoritati publice cu privire la organizarea unor dezbateri publice si sa publice un anunt referitor la data si locul unde urmeaza sa fie organizata intalnirea;
e) difuzarea anuntului privind sedinta publica a Consiliului Local si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica.
 (2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut de alin.(1).
 Art.49.- Daca nu s-a solicitat dezbaterea publica, proiectele de hotarari impreuna cu observatiile si propunerile formulate de persoanele interesate se transmit compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului pentru a se pronunta in legatura cu aceste recomandari (definitivare).
 Art.40.- (1)In cazul in care o asociatie legal constituita sau o alta autoritate publica solicita in scris organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de hotarare, consiliul local este obligat sa comunice cu 10 zile inainte data si locul unde urmeaza sa fie organizata aceasta intalnire. Consiliul local va analiza toate recomandarile referitoare la proiectul de hotarare in discutie.
 (2) La dezbaterea publica vor participa obligatoriu initiatorul proiectului si specialisti din aparatul de specialitate al primarului, care au redactat referatul de specialitate.
 (3) Dezbaterile, propunerile, sugestiile si opiniile participantilor se consemneaza in procesul-verbal al sedintei si se inregistreaza pe banda magnetica.
 (4) Propunerile se transmit in scris comisiilor de specialitate ale consiliului local si se vor dezbate, impreuna cu proiectul de hotarare al initiatorului, in conditiile si cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare si functionare al consiliului local.
 (5) Propunerile exprimate in cadrul dezbaterilor publice au caracter de recomandare.
 (6) Activitatea de avizare a proiectelor de hotarari este in competenta exclusiva a comisiilor de specialitate, iar activitatea de adoptare a hotararilor este de competenta exclusiva a plenului consiliului local.
 Art.41.- In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotarari se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare.
 Art.42.- (1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local. Nominalizarea comisiilor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul comunei.
 (2) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment la sustinerea lor.
 Art.43.-  (1) Dupa examinarea proiectului si a recomandarilor persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotarare, comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un raport cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente pe fond sau de redactare in cadrul sedintei comisiei de specialitate sau cel mai tarziu cu 24 de ore inainte de desfasurarea sedintei ordinare sau extraordinare.
 (2) Raportul se transmite secretarului comunei, care va lua masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu invitatia pentru sedinta.
 Art.44.- Proiectele de hotarari insotite de referatul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, de raportul comisiei de specialitate si de recomandarile persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotarari, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.


SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii privind desfasurarea sedintelor
si participarea la procesul de luare a deciziilor


 Art.45.- (1) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarare, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatiilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, declaratii politice, intrebari, interpelari, petitii sau alte probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmisa consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media.
 (2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste de catre primar la propunerea consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.
 (3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului.
 (4) Proiectele de hotarari si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de raportul comisiilor de specialitate si de recomandarile persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotarari, daca este cazul. Referatul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul comunei, inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitate, spre a fi avut in vedere de catre aceasta comisie.
 (5) Convocarea Consiliului Local se poate face prin corespondenta sau individual de catre secretarul Consiliului cu cel putin 5 zile inainte de sedintele ordinare si cel putin 24 de ore dar nu mai mult de 3 zile inainte pentru sedintele extraordinare; In caz de forta majora convocarea sedintelor se face de indata.
 (6) Suplimentarea ordinii de zi se poate face pentru problemele de urgenta care nu pot fi amanate numai cu votul majoritatii consilierilor prezenti.
 (7) Eliminarea unui proiect de hotarare de pe ordinea de zi se face cu acordul initiatorului sau daca nu indeplineste conditiile cerute de lege.
 Art.46.- (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii:
a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul consiliului local, inserat in   site-ul propriu si se transmite mass-mediei, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare;
 b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare referitoare la unul din domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica;
 c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.
 Art.47.- (1) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa se inscrie in registrul de prezenta pastrat de secretarul comunei.
 (2) Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta acest lucru, presedintelui de sedinta sau secretarului.
 Art.48.- (1) Dezbaterea problemelor se face de regula in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea este precedata de prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintilor comisiilor de specialitate care au intocmit raportul si daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit referatul.
 (2) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant si se vor limita la sustinerea punctelor de vedere sau a amendamentelor formulate in scris si depuse la secretarul consiliului local pana cel mai tarziu cu 24 de ore inainte de desfasurarea sedintei. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri, in functie de marimea acestuia.
 (3) Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, aceste puncte de vedere avand valoarea de recomandare. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze luarile de cuvant.
 Art.49.- (1) Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda   intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.
 (2) Prevederile alin.(1) se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la regulament.
 Art.50.-Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul, care fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterii consiliului local, intrucat hotararile adoptate astfel sunt nule de drept (art.46 din Legea 215/2001). Incompatibilitatile trebuiesc comunicate de secretar inaintea inceperii dezbaterii proiectului respectiv.
 Art.51.-Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune incheierea  dezbaterii unei probleme puse in discutie consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor prezenti.
 Art.52.-Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.
 Art.53.-(1) Persoanele care asista la sedintele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte regulamentul de organizare si functionare a consiliului local. In cazul in care presedintele de sedinta constata ca o persoana a incalcat regulamentul, va dispune avertizarea si, in ultima instanta, evacuarea acesteia.
 (2) In cazul consilierilor care incalca regulamentul, presedintele de sedinta poate aplica sanctiunile prevazute in Statul alesilor locali.
 Art.54.-Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole. Amendamentele formulate in cadrul comisiilor de specialitate se supun votului consiliului in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat unul dintre amendamentele concurente celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.
 Art.55.-Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate propune consiliului local retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv referatul.
 Art.56.-Sedintele de consiliu local se desfasoara cu respectarea prevederilor art.42 si 45 din Legea nr.215/2001 modificata si republicata.
 Art.57.- Adoptarea hotararilor tine de competenta exclusiva a consiliului local.
 Art.58.-(1) Minuta sedintei publice, incluzand si votul fiecarui consilier, cu exceptia cazurilor in care s-a hotarat prin vot secret, va fi afisata la sediul consiliului local si publicata in site-ul propriu.
 (2) Inregistrarile sedintelor publice vor fi facute publice, la cerere, in conditiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
 Art.59.-(1) Persoana responsabila pentru relatia cu societatea civila va intocmi si va face public un raport anual privind transparenta decizionala, dupa luarea la cunostinta de catre Consiliul Local, raport care va cuprinde urmatoarele elemente:
 -numarul total al recomandarilor primite;
 -numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de hotarari;
 -numarul participantilor la sedintele publice;
 -numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotarari;
 -cazurile in care consiliul local a fost actionat in justitie pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
 -evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora;
 -numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.
 (2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica.
 Art.60.- Titlurile de Cetatean de Onoare al com. Buchin vor fi decernate la sedinta extraordinara a Consiliului Local com. Buchin, convocata special in acest sens.

SECTIUNEA  a 3-a
Procedura de vot

 Art.61.- (1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.
 (2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.
 (3) Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate.
 Art.62.- (1) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator: presedintele explica obiectul votarii si sensul  cuvintelor “pentru” si “contra”. Secretarul unitatii administrativ-teriotriale va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in ordine alfabetica.  Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul “pentru” sau “contra” in functie de optiunea sa.
 (2) Dupa epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.
 Art.63.- (1) Pentru  exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
 (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula, cuvintele “da” sau “nu”.
 (3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numaratoarea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin.(2).
 Art.64. – (1) Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afara de cazul in care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
 (2) Abtinerile se contabilizeaza la voturile “contra”.
 (3) Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, presedintele amana votarea pana la intrunirea acestuia.
 Art.65.- Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.
 Art.66. – Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.
 
CAPITOLUL IV
Intrebari, interpelari, petitii si informarea consilierilor locali

 Art.67.- (1) Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului si secretarului unitatii administrativ-teritoriale, precum si sefilor de compartimente din aparatul de specialitate al primarului sau al serviciilor si unitatilor subordonate.
 (2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.
 (3) Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.
 Art.68. – Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt necunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.
 Art.69.- (1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit.
 (2) Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.
 (3) Datele si informatiile comunicate trebuie sa fie reale, complete si sa aiba acoperire in documente. In caz contrar intervine raspunderea administrativa sau penala, dupa caz.
 Art.70.- (1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local. Acestea se inscriu intr-un registru special, sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare.
 (2) Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

 

CAPITOLUL V
Dizolvarea consiliului local


 Art.71. – (1) Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolva de drept:
  a)in cazul in care acesta nu se intruneste timp de doua luni consecutiv;
  b)in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nicio hotarare;
  c)in situatia in care numarul consilierilor locali se reduce sub jumatate plus unu si nu se poate completa prin supleanti.
 (2) Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ-teritoriale sau orice alta persoana interesata sesizeaza instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile prevazute la alin.(1). Instanta analizeaza situatia de fapt si se pronunta cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotararea instantei este definitiva si se comunica prefectului.
 (3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in conditiile legii. Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin 25% din numarul cetatenilor cu drept de vot inscrisi pe listele electorale ale unitatii administrativ-teritoriale. 
 (4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevazut la alin.(3) se suporta din bugetul local.
 (5) Referendumul local este organizat, in conditiile legii, de catre o comisie numita prin ordin al prefectului, compusa dintr-un reprezentant al prefectului, cate un reprezentant al primarului, al consiliului local si al consiliului judetean si un judecator de la judecatoria in a carei jurisdictie se afla unitatea administrativ-teritoriala in cauza. Secretarul comisiei este asigurat de institutia prefectului.
 (6) Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unu din numarul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local inceteaza inainte de termen daca s-au pronuntat in acest sens cel putin jumatate plus unu din numarul total al voturilor valabil exprimate.
 (7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva  si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupa caz, de la validarea rezultatului referendumului.
 (8) Pana la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenta acestuia, secretarul unitatii administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, potrivit competentelor si atributiilor ce-i revin, potrivit legii.
 (9) Consiliul local poate organiza, din proprie initiativa sau din initiativa primarului, dupa caz, comisii mixte formate din consilieri locali, functionari publici sau alti specialisti, pe perioada determinata. Componenta comisiilor mixte, obiectivele si perioada de desfasurare a activitatii acestora se stabilesc prin hotarari ale consiliului local. Sedintele comisiilor mixte sunt publice.


CAPITOUL VI
Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier


SECTIUNEA 1

Drepturile si obligatiile consilierilor locali


 Art.72.- (1) Dupa validarea alegerilor consilierului i se elibereaza legitimatia de consilier, care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de primar.
   (2) Consilierii locali primesc un semn dinstinctiv al calitatii lor de reprezentati alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa-l poarte pe intreaga durata a mandatului.
  (3)  Modelul legitimatiei de consilier si cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotararea Guvernului. Legitimatia si insemnul se pot pastra de catre consilierii locali, dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ. Cheltuielile pentru confectionarea acestora se suporta din bugetul local.
 Art.73.- (1) Pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate, consilierul primeste o indemnizatie de sedinta. Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului, care participa la sedintele ordinare ale consiliului local si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de 5 % din indemnizatia lunara a primarului.
 (2) Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia, potrivit alin.(1) este de o sedinta lunara de consiliu si 1-2 sedinte ale comisiilor de specialitate pe luna.
 (3) Consilierul are dreptul, dupa caz, la diurna de deplasare si plata cheltuielilor de transport si de cazare pentru activitatile prilejuite de exercitarea mandatului.
 Art.74. – Schimbarile survenite in activitatea consilierului, in timpul exercitarii mandatului, se aduc la cunostinta consiliului local in cel mult 10 zile de la data producerii acestora.
 Art.75.- (1) Participarea consilierilor la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate este obligatorie.
 (2) Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decat in cazul in care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv a presedintelui comisiei, daca are motive temeinice. Absenta este considerata motivata daca se face dovada ca a fost determinata de boala care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat, deplasarea in strainatate in interes de serviciu sau in cazul unor evenimente de forta majora si in cazul concediului legal de odihna.
 Art.76. – Consilierul local care absenteaza nemotivat la doua sedinte consecutive ordinare va fi sanctionat, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.
 Art.77.- Consilierul local poate demisiona anuntand in scris presdintele de sedinta  care ia act la aceasta. Presedintele propune consiliului local adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant.
 Art.78.- Fiecare consilier, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.

 

SECTIUNEA a-2-a

Dispozitii referitoare la declararea intereselor alesilor locali

 Art.79. - Alesii locali sunt obligati sa-si faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa in dublu exemplar la Secretarul Primariei com. Buchin.
 Art.80. (1)- Alesii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv;
orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent
de natura acesteia;
o societatea comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de
administrator sau de la care obtin venituri;
o alta autoritate din care fac parte;
orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care
a facut o plata catre acestia  sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
o asociatie sau fundatie din care fac parte;
Art.81. In declaratia privind interesele personale, alesii locali vor specifica:
functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor
publice, asociatiilor si fundatiilor;
veniturile obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura
colaborarii respective;
participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta depaseste  5 %
 din capitalul societatii;
participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta nu depaseste 5% din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 10.000 RON;
asociatiile si fundatiile ai caror membrii sunt;
bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune;
functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor
 publice de catre sot/sotie;
bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune de catre sot/ sotie si
copii minori;
lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ teritoriale  din ale
 caror autoritati ale administratiei fac parte;
cadourile si orice  beneficii materiale  sau avantaje facute de orice persoana
 fizica sau juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii sau autoritati;
orice alte interese, stabilite prin hotarare a consiliului local, in cazul
primarului, viceprimarului si consilierilor locali.
Art.82. (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari
daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii.
In situatiile  prevazute la alin.1, consilierii locali sunt obligati sa anunte la
 inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva.
Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod
obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
Art.83. (1) –Declaratia privind interesele personale se depune dupa cum urmeaza:
in termen de 15 zile de la data declararii consiliului ca legal constituit in cazul
 consilierilor locali;
in termen de 15 zile de la depunerea juramantului in cazul primarului;
in termen de 15 zile de la alegere in cazul viceprimarului.
Art.84. - Alesii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele
personale la inceputul fiecarui an, dar nu mai tarziu de 1 februarie, daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara.
Art.85. (1) - Nerespectarea  declaratiei privind interesele personale in termenul
prevazut la art. 83 atrage suspendarea de drept a mandatului, pana la depunerea declaratiei.
(2) Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de
 drept a mandatului.
Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotarare a consiliului
 local.
  Art.86. - Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale, care
nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.


SECTIUNEA a-3-a
Sanctiuni

 Art.87.(1)-Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de Organizare si functionare a consiliului, atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:
avertismentul
chemarea la ordine
retragerea cuvantului
eliminarea din sala de sedinte
excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate
retragerea indemnizatiei de sedinta pentru 1-2 sedinte
(2) Sanctiunile prevazurte la alin.1, lit. a-d se aplica de catre presedintele  de sedinta, iar cele de la alin.1, lit. e si f de catre consiliu prin hotarare.
(3) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin1, lit e, cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, acestea reprezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.
 Art.88. - La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul.
 Art.89. - (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitile regulametului  vor fi chemati la ordine.
 (2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul- verbal de sedinta.
 Art.90. - (1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este chemat de catre presedinte sa îi retraga sau sa îi explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar retrage aplicarea sanctiunii.
  (2) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.
 Art.91. - In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele îi va retrage cuvantul, iar daca persista il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.
 Art.92. - In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate. Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice in cel mult 10 zile de la sesizare.
 Art.93. - Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, nu poate depasi 2 sedinte consecutive.
 Art.94. - Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.
 Art.95. - In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitia presedintelui.
 Art.96. - Sanctiunile prevazute la art.79, alin(1), lit e si f se aplica prin hotararea adoptata de consiliu cu votul a cel putin 2/3 din numarul consilierilor in functie. Pe perioada aplicarii sanctiunii consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.
 Art. 97. - Pentru mentinerea ordinii in comisiile de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art.79, alin. 1, lit.a-d.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

 Art.98. - Secretarul comunei precum si serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului asigura consilierilor locali asistenta de specialitate in desfasurarea activitatii.
 Art.99. - Adoptarea si modificarea prezentului regulament se poate face pe baza Regulamentului –cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, prevazut in Legea nr.673/2002 privind aprobarea O.G.nr.35/2002, cu votul a 2/3 din numarul consilierilor locali

 

Actualizat la data de: 17/01/2017

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.