Structura organizatorica

 

Actele normative care reglementeaza organizarea si

functionarea Primariei Municipiului Caransebes

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata 
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare 
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata 
Legea 227/2015 privind Codul fiscal 
- Legea 53/2003- Codul Muncii

 

 

 

 

 

Modalităţi de contestare a deciziei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

  Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public este definit prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Astfel, potrivit art. 6 si 7 din Legea nr. 544/2001, orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile acestui act normativ, informatiile de interes public. Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile. Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
In conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, in cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatie administrativa in termen de 30 zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale normelor metodologice.
In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative.
In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 544/2001, in cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in acest act normativ, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de raspuns mai sus aratat,
Hotararea Tribunalului este supusa recursului, iar decizia Curtii de Apel este definitiva. 

     Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru. 

Actualizat la data de: 07/01/2017

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.