ROF

JUDETUL CARAS-SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBES 
CONSILIUL LOCAL 
COMISIA JURIDICA SI DE ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARANSEBES

CAPITOLUL I - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art. l.- Consiliul Local al municipiului Caransebes ales pe data de 06.06.2004 îsi desfasoara activitatea pe baza prezentului REGULAMENT întocmit în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala si a Ordonantei Guvernului nr.35/30.01.2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobata prin Legea nr. 673/2002, Legea nr. 141/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala.

Art. 2. (1) - Potrivit legii în termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor va avea loc sedinta de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declarati alesi la sedinta de constituire a consiliului, se face de catre prefect, prin ordin.

(2) - Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi. În cazul în care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile se va organiza o noua sedinta. În acest scop, prefectul va emite un nou ordin de convocare. Daca nici de aceasta data nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi de catre biroul electoral de circumscriptie, prefectul va face o noua convocare peste alte 3 zile, emitând în acest scop un nou ordin.

(3) - Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti. Daca absentele nu au la baza motive temeinice, determinate de boala, care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat, deplasarea în strainatate în interes de serviciu, evenimente de forta majora, cum ar fi inundatii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie sau alte situatii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarati alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesati la instanta de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotarârea instantei este definitiva si irevocabila.

(4) - Înainte de emiterea ordinului prevazut de alin. 3 prefectul va verifica daca pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale ai caror consilieri declarati alesi au lipsit nemotivat, mai sunt supleanti. În caz afirmativ, prin acelasi ordin, se va dispune organizarea unei noi sedinte de constituire, la care vor fi convocati supleantii.

(5) - Daca pe listele de candidati ale partidelor în cauza nu mai sunt supleanti sau acestia refuza la rândul lor sa se prezinte la sedinta, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. 3. Alegerile se vor organiza în conditiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului si la acestea vor putea participa toate partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au depus initial liste de candidati precum si candidatii independenti care au fost declarati alesi la alegerile anterioare.

Art. 3. - La sedinta de constituire legal întrunita poate participa si primarul care a fost declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.

Art. 4. (1) - Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau reprezentantul acestuia care îi invita pe cel mai în vârsta dintre consilieri, precum si pe cei 2 asistenti ai acestuia sa preia conducerea lucrarilor sedintei. Asistenti ai presedintelui de vârsta vor fi desemnati cei mai tineri consilieri.

(2) - Dupa preluarea conducerii sedintei se la o pauza în timpul careia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali, iar secretarul municipiului Caransebes prezinta presedintelui de vârsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor lor, asa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie. Dosarele pot fi însotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

(3) - Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi însotit de optiunea scrisa pentru una din cele doua functii.

(4) - Prevederile alin. 3 se aplica numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost Finalizata.

Art. 5. (1) - La reluarea lucrarilor consilierii declarati alesi vor delega prin vot deschis, exprimat prin ridicarea de mâini o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri locali. Numarul membrilor comisiei se stabileste prin vot deschis, la propunerea presedintelui de vârsta. Comisia este aleasa pe întreaga durata a mandatului.

(2) - Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de grupurile de consilieri constituite potrivit art. 4, alin. 2. Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina în functie de numarul de mandate obtinute de grupul în cauza.

(3) - Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotarârea nr. l.

Art. 6. - Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor sai un presedinte si un secretar, cu respectarea procedurii de vot, prevazuta la art. 5, alin. 3.

Art. 7. (1) - Dupa alegerea comisiei de validare presedintele dispune o noua pauza, în timpul careia va fi examinata de catre comisie legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate de presedintele de vârsta si vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces verbal al carui model este prezentat în anexa nr. l.

(2) - Daca primarul al carui mandat a fost validat a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de primar sau daca consilierii care detin functii incompatibile opteaza în scris pentru renuntarea la functia de consilier, va fi examinat, în vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv supleantilor de pe aceiasi lista, în ordinea în care cei în cauza au fost înscrisi pe lista de candidati.

(3) - Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a constatat ca au fost încalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Invalidarea mandatului se va propune si în cazurile prevazute la alin. 2.

(4) – Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati în lipsa.

(5) - În cazul în care, pâna la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe lista.

Art. 8. (1) - Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetica, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.

(2) - Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza în hotarârea nr. 2, care se comunica de îndata consilierilor care au absentat motivat.

Art. 9. (1) - Dupa validarea mandatelor a cel putin doua treimi din numarul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea urmatorului juramânt: „Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta în puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Caransebes. Asa sa-mi ajute Dumnezeu”.

(2) - Juramântul se depune dupa urmatoarea procedura: Secretarul municipiului Caransebes va da citire juramântului, dupa care consilierii validati se vor prezenta, în ordine alfabetica, în fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia. Consilierul va pune mâna stânga atât pe Constitutie cât si, daca este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvântul „Jur”, dupa care va semna juramântul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.

(3) - Juramântul se semneaza în doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se înmâneaza consilierului.

(4) - Consilierii pot depune juramântul fara formula religioasa. În acest caz juramântul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.

(5) - Consilierii care refuza sa depuna juramântul sunt considerati demisionati de drept, fapt care se consemneaza în procesul verbal al sedintei. În acest caz se va supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, daca pâna la validarea mandatului partidele politice si aliantele politice confirma în scris apartenenta la partid a consilierului în cauza.

(6) - Dupa depunerea juramântului de catre cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului local, presedintele de vârsta declara consiliul local legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin hotarârea nr. 3.

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

SECTIUNEA 1 - Presedintele de sedinta

Art. 10. (1) - Dupa declararea consiliului local ca legal constituit, se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta. Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor în functie. Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni.

(2) - Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.

(3) - Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza în hotarârea nr. 4.

(4) - Hotarârile nr. 1-4 se semneaza de presedintele de vârsta si de cei 2 asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar. Aceste hotarâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor actiuni injustitie.

Art. 11. (1) - Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale: a) conduce sedintele consiliului local; b) supune votului consilierilor proiectele de hotarâri, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor; c) semneaza hotarârile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat împotriva adoptarii acestora, precum si procesul-verbal; d) asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor; e) supune votului consilierilor orice problema care intra în competenta de solutionare a consiliului; f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de Statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.

(2) - Presedintele de sedinta îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament sau însarcinari date de consiliul local. SECTIUNEA a 2-a

Alegerea viceprimarului

Art. 12. (1) - Consiliul local alege din rândul membrilor sai pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.

(2) - Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de catre oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.

(3) - Dupa înregistrarea candidaturilor se la o pauza în timpul careia se completeaza buletinele de vot.

(4) - Exercitarea votului se face într-o cabina special amenajata dupa urmatoarea modalitate: flecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Intrând în cabina, din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste sa îi aleaga. Pe buletin va ramâne nebarat numele consilierului pe care doreste sa îl aleaga votantul.

(5) - Este declarat viceprimar, candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor în functie.

Art. 13. În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla în aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.

Art. 14. - Alegerea viceprimarului va fi consemnata în hotarârea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeasi hotarâre, consiliul local la act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, în situatia în care conducerea acestora confirma în scris ca persoana în cauza mai este membru al partidului respectiv.

Art. 15. - Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local înceteaza înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, înceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

SECTIUNEA a 3-a - Comisiile de specialitate

Art. 16. (1) - Dupa constituire consiliului local stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, dupa cum urmeaza:

Comisia nr. l: Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului.

Comisia nr. 2: Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.

Comisia nr. 3: Comisia pentru servicii publice, comert, agricultura si turism.

Comisia nr. 4: Comisia pentru activitati stiintifice, învatamânt, sanatate, cultura, protectie sociala, sportive si de agrement.

Comisia nr. 5: Comisia pentru administratie publica locala, juridica, disciplina,apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor.

Art. 17. (1) - Comisiile de specialitate lucreaza valabil în prezenta majoritatii membrilor si iau hotarâri cu votul majoritatii membrilor lor.

(2) - Comisia poate imita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unitatile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.

(3) - Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice.

(4) - Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri.

(5) - Comisia poate hotarî ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile închise.

Art. 18. (1) - Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti în fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, în functie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

(2) - Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliul local, avându-se în vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul în care îsi desfasoara activitatea.

(3) - În functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizatia de sedinta se va achita numai pentru activitatea desfasurata în comisia de baza.

Art. 19. - Fiecare comisie de specialitate îsi alege, prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun, câte un presedinte si câte un secretar.

Art. 20. (1) - Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale: a) analizeaza proiectele de hotarâri ale consiliului local; b) se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare; c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotarâri si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local.

(2) - Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atributii dupa cum urmeaza:

COMISIA Nr. l. - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului, cu urmatoarele atributii: a) avizeaza bugetul local, analizeaza formarea, administrarea, întrebuintarea si executarea acestuia ; b) avizeaza sistemul de impozite si taxe locale; c) analizeaza virarile de credite, modul de utilizare al rezervei bugetare, împrumuturile, contul de încheiere al exercitiului bugetar; d) analizeaza activitatea financiara a unitatilor de interes local; e) avizeaza proiectele de hotarâri care privesc modificarea patrimoniului consiliului local; f) alte atributii prevazute de lege.

COMISIA Nr. 2. - Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, cu urmatoarele atributii: a) propune pentru aprobare si participa la realizarea programelor de organizare si dezvoltare urbanistica a localitatii, precum si de amenajare a teritoriului, cu respectarea traditiilor locale si a prevederilor legale, urmareste realizarea lucrarilor publice, propune pentru aprobare studii, prognoze orientative si diagrame de dezvoltare economico-sociale; b) cerceteaza modalitatile de îmbunatatire a conditiilor de mediu ambiant, apelând la institutiile de specialitate; c) avizeaza proiectele de hotarâre privind concesionarile si expertizele tehnice; d) participa la elaborarea strategiei de salubrizare a municipiului, de dezvoltare a retelelor edilitar gospodaresti, precum si de reamenajare a parcurilor si a spatiilor verzi, repararea si întretinerea strazilor si trotuarelor; e) urmareste starea de conservare a monumentelor istorice, de arhitectura si arta si participa la realizarea de noi monumente; f) unnareste realizarea Planului Urbanistic General, extinderea intravilanului si realizarea Planurilor Urbanistice de Zona si de Detaliu; g) avizeaza realizarea de noi zone de agrement.

COMISIA Nr. 3. - Comisia pentru servicii publice, comert, agricultura si turism, cu urmatoarele atributii: a) analizeaza functionarea serviciilor publice; b) avizeaza strategia de modernizare a retelei comerciale; c) înainteaza propuneri pentru gestionarea serviciilor publice; d) analizeaza functionarea serviciilor de gospodarire comunala si transport comunal; e) unnareste activitatea comerciala, concurenta loiala ti încurajeaza libera initiativa în conditiile legii; f) avizeaza si propune organizarea de târguri, piete si oboare; g) alte atributii prevazute de lege.

COMISIA Nr. 4. - Comisia pentru activitati stiintifice, învatamânt, sanatate, cultura, protectie sociala, sportive si de agrement, cu urmatoarele atributii: a) colaboreaza cu institutiile culturale si de învatamânt din municipiu si supravegheaza activitatea acestora; b) asigura conditiile desfasurarii activitatii sanitare antiepidemice pe raza municipiului, precum si alte activitati prevazute de Legea nr. 145/1997; c) înainteaza propuneri cu privire la exploatarea bazelor sportive existente si la crearea de noi baze sportive si de turism; d) se implica în asigurarea desfasurarii activitatii stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement si la masuri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al cetatenilor; e) sprijina realizarea cadrului organizatoric pentru desfasurarea unor activitati educative si distractive ale tineretului; f) se preocupa de reactualizarea si mentinerea colaborarilor culturale cu asociatii din alte tari; g) alte atributii prevazute de lege.

COMISIA Nr. 5. - Comisia pentru administratie publica locala, juridica, disciplina,apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, cu urmatoarele atributii: a) vegheaza asupra respectarii legalitatii, a drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor; b) avizeaza ansamblul de masuri pentru întarirea ordinii publice; c) solicita rapoarte periodice de la Politia municipiului; d) propune conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Caransebes unor persoane fizice române si straine cu merite deosebite; e) propune stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare si înfratire cu localitati din strainatate; f) avizeaza programul de colaborare cu Federatia municipiilor din România.

Art. 21. (1) - Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale: a) asigura reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii; b) convoaca sedintele comisiei; c) conduce sedintele comisiei; d) propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar; e) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce; f) sustine în sedintele de consiliu avizele formulate de comisie; g) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar.

(2) - Presedintele comisiei îndeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art. 22. (1) - Secretarul comisiei îndeplineste urmatoarele atributii principale: a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei; b) numara voturile si îl informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarâri si asupra rezultatului votarii; c) asigura redactarea avizelor si proceselor-verbale etc.

(2) - Secretarul comisiei îndeplineste orice alte sarcini prevazute în prezentul regulament sau alte însarcinari stabilite de comisie sau de catre presedinte.

Art. 23. (1) - Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile înainte.

(2) - Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) - Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.

(4) - În caz de absenta la sedinta comisiei de baza consilierului în cauza nu i se acorda indemnizatia de sedinta. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate propune consiliului aplicarea unei sanctiuni, inclusiv înlocuirea lui din comisie, Art. 24. - Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, înaintea sedintelor consiliului, atunci când ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarâri asupra carora i se solicita avizul.

Art. 25. (1) - Pentru dezbaterea proiectelor de hotarâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei presedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator.

(2) - Consilierul desemnat potrivit alin, (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.

(3) - Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atât amendamentele si propunerile acceptate, cât si cele respinse.

(4) - Avizul întocmit potrivit alin. (2) si (3) se prezinta secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care se va îngriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri, o data cu ordinea de zi.

Art. 26. - Votul în comisii este, de regula, deschis. În anumite situatii comisia poate hotarî ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.

Art. 27. (1) - Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. Dupa încheierea sedintei procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.

(2) - Presedintele poate încuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale întocmite în sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile închise.

Art. 28. - Daca în urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond în continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotarî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

Art. 29. (1) - Consiliul local poate hotarî organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2) - Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin. (1), obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada în care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarâre a consiliului local.

(3) - Comisia de analiza si verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta, raportul întocmit în urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de îmbunatatire a activitatii în domeniul supus analizei sau verificarii.

Art. 30. - Operatiunile desfasurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarârea nr. 6 a consiliului local.

SECTIUNEA a 4-a - Alte dispozitii

Art. 31. (1) - Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului local de catre presedintele de sedinta se trece la ceremonia de depunere a juramântului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. În acest scop judecatorul sau alta persoana desemnata de presedintele judecatoriei prezinta în fata consiliului hotarârea de validare.

(2) - Dupa prezentarea hotarârii de validare primarul va depune juramântul prevazut la alin. (1) al art. 9, folosindu-se procedura stabilita în acelasi text

Art. 32. (1) - Dupa depunerea juramântului primarul intra în exercitiul de drept al mandatului.

(2) - Primarul va ocupa în sala de sedinte un loc distinct.

(3) - Daca la lucrarile consiliului participa prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, acestia vor ocupa un loc distinct

Art. 33. - Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa îsi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de sedinta.

Art. 34. (1) - Secretarul municipiului Caransebes participa în mod obligatoriu la sedintele consiliului, revenindu-i urmatoarele atributii: a) asigura îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor în functie; b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat; c) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor; d) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care îl prezinta presedintelui de sedinta; e) informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarâri a consiliului local; f) asigura întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispozitie consilierilor înaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiata a sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului; g) asigura întocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora; h) urmareste ca la deliberare si adoptarea unor hotarâri ale consiliului local sa nu la parte consilierii care se încadreaza în dispozitiile art. 47 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Îl informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege în asemenea cazuri; i) prezinta în fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarâri sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotarârile pe care le considera ilegale; j) contrasemneaza, în conditiile legii ai ale prezentului regulament, hotarârile consiliului local pe care le considera legale; k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local; 1) acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate în desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarâri sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al consiliului local; m) semneaza împreuna cu primarul, actiunile si orice alte acte formulate de Biroul Juridic, stare civila, administratie publica locala si autoritate tutelara din cadrul Primariei municipiului Caransebes si de consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local.

(2) - Secretarul îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de prezentul regulament sau însarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

CAPITOLUL III - FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECTIUNEA 1 - Desfasurarea sedintelor

Art. 35. (1) - Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaratiilor politice, întrebarilor, interpelarilor, petitiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisa în cuprinsul invitatiei de sedinta transmise consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(2) - Proiectul ordinii de zi se întocmeste la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.

(3) - Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului.

(4) - Proiectele de hotarâri si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai daca sunt însotite de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise în acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se întocmeste si se depune la secretarul unitatii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de catre comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de catre aceasta comisie.

Art. 36. (1) - Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa îsi înregistreze prezenta în evidenta tinuta de secretar.

(2) - Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie presedintelui de sedinta sau secretarului municipiului Caransebes.

Art. 37. (1) - Dezbaterea problemelor se face, de regula, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvântul presedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, sefului compartimentului care a întocmit raportul.

(2) - Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alin. (1) se trece la dezbateri.

(3) - Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvânt, în functie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul sau sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri, în functie de marimea acestuia.

Art. 38. (1) - Presedintele de sedinta va permite oricând unui consilier sa raspunda într-o problema de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) - Prevederile alin. (1) se aplica si în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament. Art. 39. - Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discutia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor. Art. 40. - Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate în sala. Art. 41. - În cazul în care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de sedinta poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de prezentul regulament. Art. 42. - Asupra proiectelor de hotarâri au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

SECTIUNEA a 2-a Elaborarea proiectelor de hotarâri

Art. 43. (1) - Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarâri ale consiliului local apartine primarului, consilierilor si cetatenilor.

(2) - Promovarea unui proiect de hotarâre poate fi initiata de unul sau mai multi cetateni cu drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a municipiului Caransebes.

(3) - Cetatenii depun la secretarul municipiului Caransebes forma propusa pentru proiectul de hotarâre. Proiectul va fi afisat spre informare publica prin grija secretarului municipiului.

(4) - Cetatenii asigura întocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispozitie de secretarul municipiului Caransebes.

(5) - Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele si domiciliul, seria si nr. actului de identitate si semnaturile sustinatorilor.

(6) - Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza municipiului Caransebes.

(7) - Dupa depunerea documentatiei si verificarea acesteia de catre secretarul municipiului Caransebes, proiectul de hotarâre va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

Art. 44 - Proiectele de hotarâri vor fi însotite de o expunere de motive si vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnica legislativa. În acest scop secretarul unitatii administrativ teritoriale si personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.

Art. 45. (1) - Proiectele de hotarâri se înscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initiatorului.

(2) - Proiectele de hotarâri se aduc la cunostinta consilierilor de îndata, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente.

(3) - Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Art. 46. (1) - Proiectele de hotarâri si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar împreuna cu secretarul.

(2) - O data cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avându-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate înainte de întocmirea de catre aceasta a avizului.

(3) - Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, în orice moment, la sustinerea lor.

Art. 47. (1) - Dupa examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

(2) - Avizul se transmite secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai târziu o data cu invitatia pentru sedinta.

Art. 48. (1) - Proiectele de hotarâri si celelalte propuneri, însotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi, si se supun dezbaterii si votului consiliului în prima sedinta ordinara a acestuia.

(2) - Proiectele de hotarâri cu caracter normativ vor urma procedura prevazuta de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala.

SECTIUNEA a 3-a - Procedura de vot

Art. 49. (1) - Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret

(2) - Votul deschis se exprima public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

(3) - Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, în afara de cazul în care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate.

Art. 50. (1) - Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot

(2) - Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula, cuvintele „da” sau „nu”.

(3) - Buletinele de vot se introduc într-o urna. La numararea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin. (2).

Art. 51. (1) - Hotarârile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, în afara de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.

(2) - Abtinerile se contabilizeaza la voturile „contra”.

(3) - Daca în sala de sedinte nu este întrunit cvorumul legal, presedintele amâna votarea pâna la întrunirea acestuia.

Art. 52. - Consilierii au dreptul sa solicite ca în procesul-verbal sa se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.

Art. 53. - Proiectele de hotarâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiasi sedinte.

CAPITOLUL IV - ÎNTREBARI, INTERPELARI, PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art. 54. (1) - Consilierii pot adresa întrebari primarului, viceprimarului si secretarului unitatii administrativ-teritoriale, precum si sefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor si unitatilor subordonate.

(2) - Prin întrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) - Cei întrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, Ia urmatoarea sedinta a consiliului.

Art. 55. - Interpelarea consta într-o cerere prin care se solicita explicatii în legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde în scris, pâna la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.

Art. 56. (1) - Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit.

(2) - Informatiile pot fi cerute si comunicate în scris sau oral.

Art. 57. (1) - Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale în vigoare.

(2) - Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

CAPITOLUL V - DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

Art. 58. - Dupa validarea alegerilor consilierului i se elibereaza legitimatia de consilier, precum si semnul distinctiv prevazut de Statutul alesilor locali.

Art. 59. (1) - Pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate consilierul primeste o indemnizatie de sedinta în cuantumul si în conditiile stabilite de lege.

(2) - Consilierul are dreptul, dupa caz, la diurna de deplasare si plata cheltuielilor de transport si de cazare pentru activitatile prilejuite de exercitarea mandatului.

Art. 60. - Schimbarile survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitarii mandatului, se aduc la cunostinta consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

Art. 61. (1) - Participarea consilierilor la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

(2) - Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv a presedintelui comisiei, daca are motive temeinice.

Art. 62. - Consilierul local care absenteaza nemotivat la doua sedinte consecutive va fi sanctionat, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.

Art. 63. - Consilierul local poate demisiona anuntând în scris consiliul local. Solutionarea cererii se va face în conditiile si cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.

CAPITOLUL VI - APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

Art. 64. (1) - Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local, precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta îsi va crea 2 posturi cu activitate permanenta, pe care vor fiîncadrate, prin hotarâre, persoane cu studii superioare, juridice si administrative.

(2) - Functiile pe care vor fî încadrate persoanele prevazute la alin. l, se stabilesc prin hotarâre a consiliului local, iar selectionarea acestor persoane, se face pe baza de concurs sau examen organizatîn conditiile legii. Comisia de concurs se stabileste de consiliul local,

Art. 65. - Salarizarea persoanelor prevazute la art. 64, alin. 1 se face potrivit anexei nr. II la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, iar cheltuielile aferente se suporta din bugetul local.

Art. 66. (1) - Apararea intereselor consiliului local în fata instantelor de judecata se face de persoanele angajate, potrivit art. 64, alin. l, daca acestea au pregatirea profesionala corespunzatoare, sau de un aparator ales, în masura în care asistenta juridica nu poate fi asigurata altfel. Cheltuielile se suporta din bugetul local.

(2) - În situatiile prevazute la alin.

(1) împuternicirea se semneaza de presedintele de sedinta.

Art. 67. (1) - Posturile prevazute la art. 64, alin. 1 nu se includ în numarul maxim de posturi rezultat din aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) - Personalului angajat potrivit prevederilor art. 64, alin. 1 nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare, acesta urmând a-si desfasura activitatea pe baza de contract de munca.

(3) - Persoanele încadrate pe posturile create potrivit art. 64, alin. 1 îsi desfasoara activitatea sub coordonarea secretarului municipiului Caransebes si colaboreaza cu acesta la pregatirea sedintelor consiliului local, asigurarea documentarii si informarii consilierilor, întocmirea si difuzarea catre acestia a dosarelor de sedinta si a oricaror alte materiale.

CAPITOLUL VII - DISPOZITII FINALE

Art. 68. - Începând cu data de 31.08.2004 înceteaza aplicabilitatea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Caransebes aprobat prin Hotarârea nr. 102 din 28.05.2002

Actualizat la data de: 07/01/2017

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.