ROF

                   AN E X Ă

       la    H.C.L. nr. 28/2016

                                                                                            

        

 

                                                REGULAMENT

 

PRIVIND ORGANIZAREA  ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCA L AL COMUNEI BĂUȚAR, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

 


INTRODUCEREConsiliul local al comunei Băuțar, județul Caraș-Severin, este autoritatea administraţiei publice locale deliberative constituit din 11 consilieri pe durata unui mandat de 4 ani, potrivit,legii.
În activitatea sa Consiliul local este subordonat numai legii, exercitând atribuţiile conform limitelor de competenţă materială stabilite prin Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata şi a celor cuprinse în Legea nr.393/2004, O.G.nr.35/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
Normele de procedură prevăzute de prezentul Regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii la şedinţele Consiliului local, oricare este calitatea în care participă la acestea.

 

CAPITOLUL I
Constituirea Consiliului local


Art.1. Consiliul local este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art.2. Constituirea consiliului local se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art.38 alin.1 şi 1^1 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. În conformitate cu prevederile art.30 alin.1 al Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata,  prefectul convoacă, prin ordin, consilierii locali declaraţi aleşi la şedinţă de constituire, în termenul prevăzut la articolul de mai sus.

Art.4. La şedinţa de constituire participă prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

Art.5. Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.
În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
La şedinţa de constituire a consiliului local prezenţa consilierilor aleşi este obligatorie, cu excepţia cazurilor când absenţa este temeinic motivată.
Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.

Art.6. Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri să preia conducerea şedinţei, ajutat fiind de cei mai tineri doi consilieri locali, cu asistenta de specialitate a secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care întocmeşte şi procesul-verbal al şedinţei.
După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul comunei  prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la Biroul Electoral de Circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi şi validaţi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul lui va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii, dar numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.
Consilierii se pot constituii în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe a căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.
Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.3 pot constitui un grup prin asociere. Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.Prevederile referitoare la grupuri se aplică şi consilierilor independenţi. Consilierii independenţi se pot afilia la oricare dintre grupuri, cu acceptul grupului respectiv.
Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.
În cazul fuzionării a două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Art.7.Pentru validarea mandatelor, consiliul local alege prin vot deschis, dintre membrii săi, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri.
Numărul membrilor comisiei de validare se stabileşte, prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de şedinţă.
Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri. Numărul locurilor cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul alegerii va fi consemnat în HOTĂRÂREA NR. 1.
Comisia alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, prin votul deschis al majorităţii membrilor săi.
Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.
Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.
Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
Rezultatul validării mandatelor se consemnează în HOTĂRÂREA NR. 2.
Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

Art.8. Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în fata consiliului local următorul jurământ în limba romana: "Jur sa respect Constituţia şi legile tarii şi sa fac, cu buna-credinţa, tot ceea ce sta în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Băuțar, județul Caraș-Severin. Aşa sa-mi ajute Dumnezeu!"


Art.9. Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul municipiului dă citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordinea alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblie. Consilierul v-a pune mâna stângă atât pe Constituţie cît şi, dacă este cazul, pe Biblie şi va pronunţa cuvântul jur, după care semnează jurământul de credinţă, care este imprimat pe un formular special.
Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.
Consilierii pot depune jurământul şi fără formula religioasă. În acest caz jurământul v-a fi imprimat pe formular fără această formulă. Consilierii locali care refuza să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt ce se consemnează în procesul – verbal al şedinţei.
În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.

Art.10. În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuza sa depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă pana la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

 

Art.11. Consiliul local se declara legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului local se constata prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi, care va fi HOTĂRÂREA NR. 3.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II
Organizarea Consiliului local


Secţiunea 1
Preşedintele de şedinţă


Art.12. După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţa, pe o perioada de 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. Preşedintele de şedinţă va fi ales prin propunerea unui/altor consilieri, cu majoritate de voturi.

Consilierul care absentează sau renunţă la exercitarea acestei atribuţiuni va fi înlocuit de consilierul care îl urmează.
După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în HOTĂRÂREA Nr.4
HOTĂRÂRILE nr.1-4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie cu excepţia Hotărârii nr. 2 care poate fi atacată, de cei interesaţi, în termen de 5 (cinci) zile de la adoptare sau de la comunicare la Tribunalul Caraș-Severin.


Art.13.Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
- a)conduce şedinţele Consiliului local;
-b)supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor contra şi a abţinerilor;
-c)semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul verbal
-d)asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţei
-e)supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului. Acordă cuvântul, asigură dezbaterea tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, întrerupe şi ridică şedinţa
-f)aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni
-g)reprezintă consiliul local până la intrarea în atribuţiuni a preşedintelui care îl urmează
Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulament sau însărcinări date de consiliul local.

Secţiunea a 2-a
Alegerea viceprimarului


Art.14. Consiliul local alege din rândul membrilor acestuia viceprimarul. Alegerea se face prin vot secret.
Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.
Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere una dintre următoarele modalităţi:
- a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierilor pe care doreşte să îi aleagă votantul;
- b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul “DA” sau “NU” în dreptul numelor celor pe care doreşte să îi voteze sau nu;
-c) alte modalităţi, la alegerea consiliului.
Sunt declaraţi aleşi primii doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcţie.

Art.15. În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

Art.16. Alegerea viceprimarilor va fi consemnată în HOTĂRÂREA NR.5 a Consiliului local.
Pe durata exercitării mandatului, viceprimarii işi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferenta acestui statut.

Art.17. Durata mandatului viceprimarilor este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate. În cazul încetării mandatului de viceprimar, se păstrează calitatea de consilier local.  Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie, în condiţiile legii administraţiei publice locale.

Secţiunea a 3-a
Comisiile de specialitate


Art.18. După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.
Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membrii, care va fi întotdeauna impar, se stabileşte de către consiliul local, luând în considerare comisiile prevăzute în Anexa 2 la Regulamentul cadru. Comisiile de specialitate existente la data adoptării prezentului regulament îşi vor continua activitatea până la expirarea mandatului.
Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul local al comunei Băuțar, organizează următoarele comisii pe domenii specifice;
Comisia I – Comisia pentru dezvoltare economica si sociala, agricultura, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului si urbanism, buget-finanțe, protecția mediului, servicii și comerț;;
Comisia II –  comisia pentru activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport;
Comisia III – comisia pentru munca si protectie sociala, juridica si de disciplină,  turism, administrația publică locală, opinarea liniștii și ordinii publice și drepturilor cetățenilor.
Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar.

Art.19. Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.
Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului.
Au dreptul să participe la şedinţele comisiei, consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei şi preşedinţii celorlalte comisii. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri. Persoanele participante la lucrări, altele decât membrii comisiei, pot fi ascultate în cadrul şedinţei comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot. Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

Art.20. Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilier sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilier, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. Luând în considerare numărul membrilor consiliului se vor forma un număr de 3 comisii de specialitate, de bază. Un consilier poate face parte din una sau mai multe comisii. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.

Art.21. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor care o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.
În cazul când preşedintele sau secretarul comisiei nu-şi pot îndeplini atribuţiile din cauze obiective acestea se preiau temporar de ceilalţi membrii după cum urmează: cel mai în vârstă va exercita atribuţiile preşedintelui, iar cel mai tânăr atribuţiile secretarului.
Art.22. Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
- a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
- b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
-c) întocmeşte rapoarte asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.
Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art.23. Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
-a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
-b) convoacă şedinţele comisiei;
-c) conduce şedinţele comisiei;
-d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
-e)participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
-f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
-g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art.24.Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
-a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
-b)numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
-c) asigură redactarea rapoartelor şi a proceselor verbale.
Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

Art.25. Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte. Fac excepţie şedinţele comisiei ce se convoacă înaintea şedinţelor extraordinare ale consiliului local sau în situaţii de urgenţă.
Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea din comisie.

Art. 26. Şedinţele comisiilor de speciaitate pentru a analiza şi pentru întocmirea rapoartelor de specialitate, care cuprind şi amendmentele comisiei, se vor desfăşura de regulă într-o perioadă cu 5 zile premergătoare, alcătuirii ordinei de zi pentru şedinţa ordinară din luna respectivă.
Proiectele de hotărâri vor fi repartizate preşedinţilor comisiilor de specialitate, de către secretarul comunei, împreună cu raportul de specialitate al serviciilor din cadrul primăriei, cu menţiunea datei depunerii a rapoartelor de specialitate al comisiei.
Comisiile de specialitate vor depune rapoartele de specialitate secretarului comunei, cel târziu pana in ziua menţionata în aliniatul precedent.
După alcătuirea ordinii de zi, împreună cu materialele şedinţei, prin grija secretarului, vor fi distribuite şi rapoartele comisiilor de specialitate depuse, consilierilor.
Fac excepţie de la regulă, proiectele de hotărâri de interes public cu importanţă deosebită, care nu suferă amânări şi/sau proiectele de hotărâri, pentru care data aprobării este prevăzută de lege, respectiv proiectele de hotărâri de la şedinţele extraordinare.

Art.27.Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.
Consilierul desemnat potrivit alin.1 va redacta raportul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi. Rapoartele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
Raportul întocmit potrivit alin 2 şi 3 se prezintă secretarului comunei, se ataşează procesului verbal al comisiilor de specialitate. Conţinutul raportului se comunică membrilor consiliului local în scris sau dacă timpul nu permite, verbal în timpul şedinţei.

Art.28. Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.


Art.29. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces verbal. După încheierea şedinţei procesul verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
Preşedintele poate încuviinţa ca procesele verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

Art.30. Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.


Art.31. Comisiile de specialitate lucrează în plen şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului unităţii administrativ teritoriale.

Art.32. Consiliul local poate hotărî organizarea, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, a unor comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată.
Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin.1, obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Aceste hotărâri se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor prezenţi la şedinţă. Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

Art.33. Consiliul local poate organiza, din proprie iniţiativa sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioada determinata. Componenta comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.


Art. 34. Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi competenţa nominală a acestora se stabilesc prin HOTĂRÂREA NR.6 a consiliului local.

Secţiunea a 4-a
Alte dispoziţii

Art.35. După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată.
În acest scop judecătorul desemnat de preşedintele judecătoriei prezintă în şedinţa de constituire a consiliului local sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară, rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului, rezultat care se aduce şi la cunoştinţa prefectului.
După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la art.32 alin.1, al Legii 215/2001, folosindu-se procedura stabilită la art. 10 alin.2 , 3 şi 4 din prezentul Regulament.
Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.
În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii.

Art.36. După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.
Primarul va ocupa în sala de şedinţă un loc distinct.
Dacă la lucrările consiliului local participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct.

Art.37. Primarul participă la şedinţele Consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu în procesul – verbal de şedinţă.
 

Art.38. Secretarul comunei participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local.
Secretarului unităţii administrativ teritoriale îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele Consiliului local:
-a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau cel puţin a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;
-b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat şi comunică ordinea de zi;
-c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participări la şedinţe a consilierilor;
-d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
-e) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
-f) asigură întocmirea procesului verbal al şedinţei consiliului local, pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul verbal al şedinţei anterioare pe care îl supune spre aprobare consiliului local;
-g) asigură întocmirea dosarului de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
-h) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unei hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilieri care se încadrează în dispoziţiile art.46 alin.1 din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
-i) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului;
-j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;
-k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
-l) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
- m) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
-n) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a hotărârilor consiliul local, în condiţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
-o) repartizează preşedinţilor comisiilor de specialitate, proiectele de hotărâri, împreună cu raportul de specialitate al serviciilor din cadrul primăriei, cu menţiunea datei depunerii a rapoartelor de specialitate al comisiei, conform celor prevăzute la art. 26 din prezenta.

Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

 

În caz de absență a secretarului din instituție , pe o perioadă de timp mai mare de 3 zile lucrătoare , cauzată de concediu de orice fel sau delegare , atribuțiile acestuia vor fi preluate de către funcționarul public de la compartimentul asistență socială.

 

 

 

 

CAPITOLUL III
Funcţionarea Consiliului localSecţiunea 1
Desfăşurarea şedinţelor


Art.39. Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.
Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul apartatului de specialitate al primarului. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul comunei, înainte de întocmirea raportului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.
În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul verbal al şedinţei.

Art.40. Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.
Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie preşedintelui de şedinţă sau secretarului comunei.

Art.41. Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise în ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a poiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul sau preşedintele de şedinţă. Apoi se dă cuvântul preşedinţilor comisiilor de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.
După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.1 se trece la dezbateri.
Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt.
Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.
Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă este dat de preşedinte şi maximum de două ori la aceeaşi temă supusă dezbaterii.
În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ teritoriale afişează la sediul primăriei, şi după caz pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale o copie a procesului verbal al şedinţei.

Art.42. Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
Prevederile alin.1 se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament. Persoanelor invitate li se poate acorda cuvântul numai în probleme în care au fost solicitate. În situaţia discutării unui proiect de hotarâre iniţiat de cetăţeni, aceştia vor fi invitaţi obligatoriu. În cazul în care numărul cetăţenilor iniţiatori este mai mare de trei, vor fi invitaţi trei reprezentanţi ai acestora.

Art. 43. Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliul local sunt reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un delegat sătesc.
Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de către o adunare sătească, constituită din câte un reprezentant al fiecărei familii, convocată şi organizată de primar şi desfăşurată în prezenta primarului sau viceprimarului.
La discutarea problemelor privind satele respective delegatul sătesc va fi invitat în mod obligatoriu. Votul acestuia are caracter consultativ.

Art.44. Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local.
Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.

Art.45. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitor şi cei prezenţi în sală.
Este interzisă folosirea, în sala de şedinţă, în timpul şedinţelor a telefoanelor mobile de către oricare persoană, indiferent de calitatea acesteia.

Art.46. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.
Durata maximă a unei şedinţe nu va depăşi 4 ore. Consiliul decide prin majoritate simplă de voturi dacă doreşte să dezbată ordinea de zi peste cele 4 ore, dar nu mai mult de 30 de minute.

Art.47. Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare.
Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor.
Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse, fără a se mai supune votului.
Preşedintele de şedinţă sau consilierii, pot propune ca oricare din punctele cuprinse pe ordinea de zi, să se transmită serviciilor sau comisiilor de specialitate pentru analiză şi prezentare. Asupra acestei propuneri, consiliul hotărăşte prin vot simplu, fără dezbateri.

Art. 48. Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, şotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constata de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoana interesată.

Art.49. După fiecare şedinţă a Consiliului local, preşedintele de şedinţă poate ţine o conferinţă de presă în legătură cu hotărârile luate de consiliu.

Secţiunea a 2-a
Elaborarea proiectelor de hotărâri


Art.50. Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului, consilierilor locali, viceprimarilor şi cetăţenilor. La nivelul consiliului local, pot initia proiecte de hotarari cel putin o treime din numarul consilierilor in functie.
Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, dupa caz, secretarul comunei, si  personalul de specialitate din aparatul de specialitate al primarului  vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

Art.51. Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.
Proiectele de hotărâre se aduc la cunoştinţa consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost transmise spre elaborarea raportului de specialitate şi cu invitaţia de a formula amendamente.
Obligativitatea se referă nu numai la proiectele de hotărâre ci şi la actele premergătoare şi orice alte documente aferente acestora.
Operaţiunile prevăzute la alin.2 se realizează prin grija secretarului comunei.

Art.52 Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi pentru redactarea raportulului comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se transmit materialele spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul.
Odată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi avizului, avându-se grijă ca raportul să poată fi transmis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către acesta a avizului.
Odată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului serviciilor de specialitate şi a raportului comisiei de specialitatei, avându-se grijă ca raportul serviciilor de specialitate să poată fi transmis şi comisiei de specialitate în timp util în conformitate cu art. 26 alin.2. din prezenta.
Raportul compartimentului de resort va fi elaborat în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului.
Iniţiatorul proiectului sau a altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa în orice moment, la susţinerea lor.

Art.53. După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un raport cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
Raportul se transmite secretarului comunei care va dispune măsurile corespunzătoare remiterii lui către primar şi către consileri, cel mai târziu la începerea şedinţei.

Art.54. Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de expunerea de motive, de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului şi de raportul comisiei de specialitate se înscriu pe ordinea de zi numai dacă acestea s-au întocmit anterior stabilirii ordinii de zi, exceptând cazurile prevăzute la art. 26 alin. 5, când se poate completa ordinea de zi, al şedinţelor ordinare, cu condiţia ca toate materialele enumerate mai sus, s-au întocmit anterior şedinţei ordinare.

Art.55. Publicarea hotărârilor Consiliului local se face pe site-ul oficial al primariei comunei şi la avizierul primăriei.

Secţiunea a 3-a
Procedura de vot


Art.56.Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.
Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal. Abţinerile şi votul împotrivă în cazul votului deschis prin ridicarea mâini vor fi consemnate nominal în procesul verbal al şedinţei.
Preşedintele de şedinţă va rosti numele a fiecărui consilier care votează contra sau se abţine.  Votul prin apel nominal se va utiliza şi la propunerea a minimum 3 (trei) consilieri în funcţie. Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate. Votul secret se va utiliza la propunerea preşedintelui de şedinţă sau a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
Hotărârile cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret.

Art.57. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării în sensul cuvintelor “pentru” şi “contra”. Secretarul comunei va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul “pentru” sau “contra”, în funcţie de opţiunea sa, după care semnează.

Art.58. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.
Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţa de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele DA sau NU.  Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.2.

Art.59. Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
Abţinerile se contabilizează la voturile “contra”. Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.
În caz de paritate de voturi hotărârea nu se adoptă şi se reiau dezbaterile în şedinţa următoare.

Art.60. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul – verbal să se consemneze expres modul în care au votat.

Art.61. Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

 

CAPITOLUL IV
Declaraţii, întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali


Art.62. Înainte de aprobarea ordinii de zi în şedinţa ordinară reprezentanţii grupurilor de consilieri din Consiliul local au dreptul de a formula declaraţii în domeniile în care sunt vizate problemele de interes local. Durata declaraţiei va putea fi de maxim 2 minute.
Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului comunei, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau al serviciilor şi unităţilor subordonate. Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

Art.63.Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut.
Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
Dacă inerpelarea a fost depusă în scris cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţă, răspunsul se va face în şedinţa următoare.

Art.64.Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

Art.65.Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să-i le furnizeze la termenul stabilit. Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris şi oral.

Art.66.Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL V
Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilierArt.67.După validarea alegerilor, consilierului i se eliberează legitimaţia de consilier.

Art.68. Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege, adica 5% din salariul priamrului comunei.
Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, prevăzută la alin.1, este de o şedinţă de consiliu şi o şedinţa de comisii de specialitate pe lună.

Art. 69.Consilierii care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în
timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.


Art.70.Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţa consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

Art.71. Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie. Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice.
Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale.

Art.72.Consilierului local care absentează nemotivat la trei şedinţe ordinare consecutive i se vor aplica prevederile art.9 alin.2 lit.d din Statutului aleşilor locali.

Art.73.Consilierul local poate demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.

Art.74.Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Art.75.Consilerii locali au obligaţia :
-a) de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună credinţă şi fidelitate faţă de colectivitatea care i-a ales;
-b) de a menţiona expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazul în care interesul personal nu are caracter patrimonial consiliul local poate permite participarea la vot a consilierului;
-c) la probitate şi discreţie profesională;
-d) să dea dovadă de cinste şi corectitudine. Este interzis consilierului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje;
-e) de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală;
-f) să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii;
-g) nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private;
-I) să respecte Constituţia, legile tării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare sau calomnioase;
-j)consilierii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale.

Art.76. Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.
Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în urmărtoarele cazuri :
-a) demisie;
-b) incompatibilitate;
-c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
-d) lipsa nemotivată de la  3  sau mai multe şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
-e) imposibilitatea executării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutiv, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
-f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
-g) punerea sub interdicţie judecătorească;
-h) pierderea drepturilor electorale;
- h^1) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei lista a fost ales;
- i) deces.
Cazul prevăzut la lit.h^1 se va aplica şi viceprimarilor.
Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către Consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.
În cazurile prevăzute la alin.(2) lit.c) - e) şi h^1 hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

Art.77. Mandatul de consilier local se suspenda de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunica de îndată de către instanţa de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului. Suspendarea durează pana la încetarea situaţiei prevăzute la alin.(1). Ordinul de suspendare se comunica de îndată consilierului local. În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VI
Declaraţiile de avere şi de interese


Art.78.Aleşii locali au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese conform Legii NR.176/2010  privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative , cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de lege.
Declaraţia de avere se face în scris, pe proprie răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului , ale soţului/soţiei, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere , în conformitate  cu anexa nr.1 din Legea nr.176/2010.

Declaraţia de interese se face, în scris, pe proprie răspundere şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în în anexa nr.2 din Legea nr. 176/2010.

De preferinţă , declaraţiile vor fi tehnoredactate (redactate la calculator.

Art. 79.Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 30 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie , ori de la data începerii activităţii; în 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii  şi în 30 de zile de la data încetării suspendării.
Aleşii locali au obligaţia sa depună sau sa actualizeze declaraţiile de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.
Art.80.Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se evidenţiază în registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese.

Persoana responsabilă trimite Agenţiei copii certificate ale declaraţiilor de avere şi de interese , fără anonimizare şi câte o copie certificată a registrelor speciale, în termen de  cel mult 10 zile de la primirea declaraţiilor . Aceste documente vor fi înaintate  Agenţiei cu o adresă de înaintare care va cuprinde şi datele de identificare ale persoanei responsabile.

Dacă se constată deficienţe în completarea declaraţiilor , persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi de interese , va recomanda , în scris , în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei , rectificarea declaraţiei de către persoana în cauză în termen de 30 de zile de la transmiterea recomandării .

Persoana responsabilă , întocmeşte , după expirarea termenului de depunere , o listă cu persoanele care nu au depus declaraţiile la timp şi informează de îndată aceste persoane solicitându-le un punct de vedere în 10 zile. Lista definitivă cu persoanele care nu au depus sau au depus cu întârziere declaraţiile , însoţită de punctele de vedere primite se transmite Agenţiei până la data de 1 august a fiecărui an.

Declaraţiile de avere şi de interese se publică pe pagina de internet a primăriei sau se afişează la avizier în termen de 30 de zile de pa depunere.

Art.81. Fapta alesului local care, cu intenţie, depune o declaraţie de avere sau o declaraţie de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

Art.82.Registrul declaraţiilor de avere şi Registru declaraţiilor de interese au caracter public, putând fi consultate de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

 

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale


Art.83. Încălcarea de către consilieri a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii 393/2004 privind Statului aleşilor locali, prevederi care vor fi incluse în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Art.84. Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare ale consiliului local atrage aplicarea următoarelor sancţiuni :
-a) avertismentul;
-b) chemarea la ordine;
-c) retragerea cuvântului;
-d) eliminarea din sala de şedinţă;
-e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
-f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.

Art.85. Sancţiunile prevăzute la Art.84 lit.a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la litera e) şi f) de către consiliu , prin hotărâre, cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.1 lit.e, cazul se va transmite comisiei juridice a consiliului local, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

Art.86. La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.
Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă ăn mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine. Chemarea la ordine se înscrie în procesul verbal al şedinţei.
Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii. Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.
În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

Art.87. În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.
Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia juridică a consiliului local, în cel mult 10 zile de la sesizare.  Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive. Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

Art.88.Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art.88 alin.1 lit.a-d.

Art.89. Pentru abaterile grave şi repetate săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimari, li se vor aplica următoarele sancţiuni:
- a) mustrare;
- b) avertisment;
- c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
- d) eliberarea din funcţie.
Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b) se aplică prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a Primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţa consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit.a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a primarului, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la litera c) şi d), cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit.(c) şi (d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţilor administrativ teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ- teritorială respectivă.
La eliberarea din funcţie se aplică, în mod corespunzător, prevederile Legii administraţiei publice locale.

Art.90 Împotriva sancţiunilor prevăzute la art.93 alin.(1) lit.(c) şi (d), persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competentă. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

Art.91.Secretarul comunei, aparatul permanent al consiliului precum şi serviciile de specialitate ale primarului asigură consilierilor asistenţă de specialitate.


Art.92.La elaborarea proiectelor de hotărâri cu caracter normativ de competenţa consiliului local, precum şi la dezbaterea problemelor de interes public se vor respecta, în mod obligatoriu, prevederile şi procedura instituită prin Legea 52/2003 privind transparenţa decizional în administraţia publică.

Art.93 Adoptarea şi modificarea regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a consiliului local se face pe baza votului unui număr de două treimi din numărul consilierilor în funcţie şi intră în vigoare de la data aprobării prin hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

       Stăncioni Petru-Tudor                                                                      S E C R E T A R

                                                                                                                      Măran Ioan

                                                                                      

 

 
 

 

Actualizat la data de: 08/02/2017

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.